Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/217/2013 z dnia 2013-11-28

w sprawie uczestniczenia Powiatu Gryfińskiego w realizacji projektu "ZSIN -Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach -Faza I"

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595; zm.: z 2013r. poz. 645) i § 33 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr l poz. 29; z 2008 r. Nr 88 poz.1873; z 2009 r. Nr 7 poz. 238, Nr 27 poz. 904, 910 i 911; z 2011 r. Nr 152, poz. 3154 i z 2012 r. poz. 2067), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. W celu dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), prowadzonej dla powiatu gryfińskiego, do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) wyraża się zgodę na udział Powiatu Gryfińskiego w realizacji projektu "ZSIN -Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach -Faza I", realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju, przy współudziale Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 Priorytet 7. Społeczeństwo informacyjne -budowa elektronicznej administracji, dalej zwanego projektem ZSIN - Faza I i zawarcie stosownych porozumień oraz umów.
 2. Projekt ZSIN - Faza I, będzie realizowany w latach 2014-2015.

§ 2.

 1. W ramach projektu ZSIN - Faza I:
  1. zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w przedmiocie granic nieruchomości gruntowych w jednostkach ewidencyjnych Trzcińsko Zdrój i Widuchowa, w obrębach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr l do niniejszej uchwały,
  2. zostanie wdrożony system teleinformatyczny dostosowany do obowiązujących pojęciowych modeli danych dotyczących: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500),
  3. zostanie wykonana konwersja istniejących danych EGiB (w postaci elektronicznej) dotyczących jednostek i obrębów ewidencyjnych, które nie będą objęte modernizacją EGiB do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB oraz zapisanie tych danych w bazie danych systemu teleinformatycznego.
 2. Szacowany koszt wykonania zadań, o których mowa w ust.1 wynosi 638 000,00 złotych (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) i w całości zostanie sfinansowany przez Głównego Geodetę Kraju.

§ 3.

 1. W realizacji projektu ZSIN -Faza I, jednostkach ewidencyjnych Trzcińsko Zdrój i Widuchowa, we wszystkich obrębach ewidencyjnych, zostaną również utworzone inicjalne bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000 (BDOT500).
 2. Szacowany koszt utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, o których mowa w ust. l wynosi 296 438,00 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100) i w całości zostanie sfinansowany przez Powiat Gryfiński.
 3. Na realizację zadań, o którym mowa w ust. 1 Rada Powiatu zabezpieczy środki finansowe w latach 2014 -2015, w wysokości 296 438,00 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100).
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, mające na celu wyłonienie wykonawcy zadań, o których mowa w § 2 i § 3, przeprowadzi Główny Geodeta Kraju.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7a pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Główny Geodeta Kraju inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa w art. 24b ustawy oraz tworzy i utrzymuje we współpracy z innymi organami administracji publicznej w tym ze starostami, infrastrukturę techniczną tego systemu.

Do zadań starosty, zgodnie z art. 7d pkt 7 ustawy, należy między innymi tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000 (BDOT500). Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi uczestniczenie Powiatu Gryfińskiego w realizacji projektu "ZSIN -Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I".

Projekt "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I", zwany dalej "Projektem", współfinansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 -2013 Priorytet 7 Społeczeństwo Informacyjne - budowa elektronicznej administracji.

Głównym celem strategicznym Projektu jest usprawnienie procesów postępowań administracyjnych prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.

Koszt realizacji projektu ZSIN -Faza I dla województwa zachodniopomorskiego w całości sfinansuje Główny Geodeta Kraju. Szacowany koszt zadania dla Powiatu Gryfińskiego to 638 000,00 złotych.

Koszt utworzenia inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500 w całości finansują powiaty. Szacowany koszt utworzenia baz danych GESUT i BDOT500 wynosi 5 348 281,00 złotych. Szacowany koszt zadania dla powiatu gryfińskiego to 296 438,00 złotych.

Środki na realizację projektu ZSIN -Faza I wymienione w § 3 pkt.3 projektu uchwały stanowią przybliżoną wielkość rocznej dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (planowana dotacja na rok 2014 wynosi 231 000,00 złotych). Tworzenie baz GESUT i BDOT500 mieści się w definicji tych zadań.

Utworzenie inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500 jest zadaniem komplementarnym do projektu ZSIN -Faza I realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Priorytet 7 Społeczeństwo Informacyjne -budowa elektronicznej administracji o wartości 66 000 000,00 złotych, którego beneficjentem w kwocie 11 437 500,00 złotych będą powiaty i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi udział 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego należących do związku w realizacji projektu ZSIN - Faza I.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Geodeta Powiatowy
mgr inż. Grzegorz Downar


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-12-03 13:40:41
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-03 13:40:41

Strona odwiedzona 447 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.