Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/222/2013 z dnia 2013-11-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 547 321,02 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 662,12 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 662,12 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 025,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 025,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 373 251,45 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 250 00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 270 945,40 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 102 056,05 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 52 042,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 52 042,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 119 350,68 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 114 350,68 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 989,77 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 989,77 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 80 299,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 548,00 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 548,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa -70 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 8 501,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 8 501,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 250,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 250,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 416 234,83 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa -3 936,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 936,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 18 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 18 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 88,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 88,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 767 801,12 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 7 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 78 129,80 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 201 214,88 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 270 945,40 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 210 511,04 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 308 632,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 308 632,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 168 268,47 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 33 212,83 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 130 055,64 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 149 509,24 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 56 678,77 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 58 922,72 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 33 907,75 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 449 212,81 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 1 098,71 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 1 098,71 zł
  dział 600-Transport i łączność - 302 100,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 302 100,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 8 020,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8 020,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 2 444,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 2 444,00 zł
  dział 757-Obsługa długu publicznego - 100 000,00 zł
  rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 100 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 544 371,68 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 134 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 6 780,37 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 10 932,34 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 41 000,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 12 563,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 339 095,97 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 356 556,57 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 340 852,21 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 15 704,36 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 338,60 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 0,60 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 3 338,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 131 283,25 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 176,49 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 7 779,58 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 4 381,97 zł
  rozdział 85421-Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 62 840,03 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 56 105,18 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013 zmienionej:

 • uchwałą nr XX/162/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXI/168/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXIII/177/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXV/194/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXVI/202/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXVII/208/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
  wprowadza się następujące zmiany:
  1. uchyla się § 3,
  2. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  4. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  5. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
  6. załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym Zarząd Powiatu w Gryfinie zawarł umowę z Gminą Mieszkowice w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie w zakresie dowozu uczestników na warsztaty i kosztów zakupu materiałów do terapii.
  2. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 538/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 rok, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 8 501,00 zł. Z ruchu mieszkańców wynika, że zwolniona została dotacja w kwocie 265 091,00 zł, w związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu kwoty dotacji o 8 501,00 zł i pozostawieniu w budżecie powiatu dotacji w kwocie 256 590 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na zadania związane z utrzymaniem standardów wynikające z zaleceń pokontrolnych (DPS Moryń- 60 000,00 zł i DPS Nowe Czarnowo- 39 048,00 zł):
  DPS Kwota zmniejszenia wynikająca ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją Kwota zwiększenia Razem zmiana w planie wydatków (3-2)
  1 2 3 4
  Dębce 14 666,00 15 246,00 580,00
  Trzcińsko-Zdrój 32 999,00 13 068,00 -19 931,00
  Moryń 68 092,00 123 162,00* 55 070,00
  Nowe Czarnowo 149 334,00 105 114,00** -44 220,00
  RAZEM 265 091,00 256 590,00 -8 501,00

  * w kwocie zwiększenia kwota 60 000,00 zł na zadania związane z utrzymaniem standardów,
  ** w kwocie zwiększenia kwota 39 048,00 zł na zadania związane z utrzymaniem standardów.

  1. Wpływ płatności z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 85 484,25 zł, na realizację projektu "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem programu "Uczenie się przez całe życie". Termin realizacji projektu - 2014 rok.
  2. Wnioski Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów "Kobieta -atrakcyjny pracownik" i "Młody przedsiębiorca", w związku ze zmianami w harmonogramach płatności.
  3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 8 368,50 zł, w związku z przyznaniem p. Dyrektor nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki własne powiatu w kwocie 7 000,00 zł.
  4. Zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Towarzystwa Salezjańskiego w Swobnicy o 196 840,03 zł oraz planu wydatków pozostałych po zlikwidowanym Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o 303 159,97 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu deficytu o 500 000,00 zł.
  5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu "Piramida kompetencji-II edycja", w związku ze zmianami w harmonogramie płatności.
  6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 26 427,60 zł, w związku z realizacją projektu "Młodzi aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zmniejsza się o 2 000,00 zł plan wydatków dotyczących projektu, są to środki którymi jednostka zabezpieczyła realizację projektu ze swojego planu finansowego.
  7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 270 945,40 zł, w związku z realizacją projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zmniejsza się o 12 563,00 zł plan wydatków dotyczących projektu, są to środki którymi jednostka zabezpieczyła realizację projektu z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 13 664,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z remontem placu dziedzińca. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 8 020,00 zł (Modernizacja obiektu na potrzeby PUP-budynek w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 wraz z dokumentacją techniczną), w dziale 750-Administracja publiczna o 2 444,00 zł (Montaż ścianki aluminiowej wraz z montażem instalacji elektrycznej, wydzielającej pomieszczenie na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D), w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 2 066,65 zł (Modernizacja III piętra internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsionkiem) i plan wydatków bieżących w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 1 133,35 zł.
  9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 2 014,77 zł z tytułu dochodów z najmu, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych dochodów, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup oleju opałowego.
  10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (odsetki związane z projektem "Nasze kompetencje-Nasza przyszłość" wpłacone przez kierownika projektu) i wydatków jednostki o 88,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek powstałych z powodu rozliczenia mniej niż 70% otrzymanych transz dotacji. Jednocześnie zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 88,00 zł, z której zabezpieczono środki na zapłatę odsetek.
  11. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 622/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 52 042,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej. Podział środków: DPS w Dębcach kwota 30 042,00 zł i DPS Trzcińsko - Zdrój kwota 22 000,00 zł.
  12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na obsługę długu publicznego.
  13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 8 203,30 zł, w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki własne powiatu w kwocie 7 000,00 zł.
  14. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycje "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" o 75 761,21 zł i "Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji deszczowej w zespole budynków na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie" o 54 038,53 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycje "Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie" (zakres prac dotyczący modernizacji instalacji c. o.) o 33 907,75 zł i "Modernizacja przyłącza c. o, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół Specjalnych" o 95 891,99 zł.
  15. Zmniejszenie plan wydatków na obsługę długu publicznego o 70 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów ze sprzedaży mienia.
  16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na inwestycję "Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy ZSP nr 2 w Gryfinie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup komputera przenośnego w celu stworzenia stanowiska pracy z oprogramowaniem Autocad- dysponent środków Kierownik Referatu Informatyki).
  17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (darowizna na cele edukacyjne i potrzeby szkoły) i wydatków jednostki o 250,00 zł.
  18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między działami, w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 41 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
  19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 82 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON zadania "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" (w tym 2 000,00 zł na koszty obsługi programu).
  20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność.
  21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między działami 801-Oświata i wychowanie oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
  22. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 52 100,00 zł na wynagrodzenia i na składki na Fundusz Pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność.
  23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 15 704,36 zł, z przeznaczeniem na zwrot do PFRON niewykorzystanych środków wraz z odsetkami, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna.
  24. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się o 3 936,00 zł plan wydatków na inwestycję "Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy ZSP nr 2 w Gryfinie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję "Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie, działka nr 185 obręb 2 m. Chojna".
 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów:
  W związku ze zmniejszeniem deficytu o 500 000,00 zł, który miał być pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmniejsza się również o tę kwotę plan wolnych środków.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-12-03 13:47:00
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-03 13:47:00

Strona odwiedzona 411 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.