Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/228/2013 z dnia 2013-12-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 138 763,87 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 450 000,00 zł
  rozdział 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 450 000,00 zł
  dział 600-Transport i łączność - 15 026,10 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 15 026,10 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 53 700,00 zł rozdział
  70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 53 700,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 434,98 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 434,98 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 10 670,03 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 10 670,03 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 160 515,00 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 160 515,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 32 822,55 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 410 00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 10 510,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 20 902,55 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 47,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 47,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 1 158 172,43 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 240 350,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 804 989,43 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 110 533,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 2 300,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 75 445,72 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 75 445,72 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 23 030,06 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 200,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 100,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 80,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 22 650,06 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 158 900,00 zł
  rozdział 92695-Pozostała działalność - 158 900,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 565 768,43 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 460 500,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 460 500,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 973 367,71 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 973 367,71 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 900,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 900,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 000,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 000,00 zł
  dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 339 000,00 zł
  rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 259 000,00 zł
  rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 80 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 5 325,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 5 325,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 9 450,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 9 450 00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 594 000,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 30 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 564 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 775,72 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 2 500,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 275,72 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 176 450,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 15 000,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 2 550,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 158 900,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 216 192,11 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 9 526,10 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 9 526,10 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
  rozdział 75495-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 19 801,45 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 19 801,45 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 169 141,03 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 150,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 104 458,03 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 64 533,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 170,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 3 170,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 9 553,53 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 9 553,53 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 643 196,67 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 164 226,10 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 164 226,10 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 45 200,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 13 900,00 zł
  rozdziała 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 31 300,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9 700,00 zł
  rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 5 000,00 zł
  rozdział 75495-Pozostała działalność - 4 700,00 zł
  dział 757-Obsługa długu publicznego - 100 000,00 zł
  rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 100 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 195 879,96 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 27 763,18 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 38 892,79 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 129 223,99 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 40 741,60 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 40 741,60 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 85 699,01 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 3 199,01 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 10 500,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 72 000,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 1 750,00 zł
  rozdział 92695-Pozostała działalność - 1 750,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013 zmienionej:

 • uchwałą nr XX/162/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXI/168/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXIII/177/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie
 • z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXV/194/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXVI/202/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXVII/208/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXX/222/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. uchyla się załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostką samorządu terytorialnego w 2013 r.,
 6. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
 7. załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków o 64 533,00 zł, w związku z porozumieniem z organami administracji rządowej w sprawie realizacji programu "Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013", "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013".
 2. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 761/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 97 798,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r., ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. Podział środków: DPS Dębce- 9 597,00 zł, DPS Trzcińsko-Zdrój- 8 226,00 zł, DPS Moryń- 39 302,00 zł i DPS Nowe Czarnowo- 40 673,00 zł. Jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w kwocie 40 673,00 zł.
 3. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (korekta odprowadzonych składek do ZUS za lata ubiegłe w wyniku złożenia przez pracownika nieprawidłowego oświadczenia-pracownik zwrócił środki) i wydatków jednostki o 4 262,93 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.
 4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (zasiłek pogrzebowy z ZUS) i wydatków jednostki o 1 728,50 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 600,00 zł, z tytułu darowizny na rehabilitację mieszańca domu.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu "Piramida kompetencji-II edycja" o 3 170,00 zł, w związku z pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o pozyskanych oszczędnościach w ramach projektu.
 7. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu darowizny) i wydatków o 150,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów dotyczących projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki pomiędzy działami 801-Oświata i wychowanie oraz 854-Eduakcyjna opieka wychowawcza.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, w związku z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 9 526,10 zł (pomoc finansowa z Gminy Mieszkowice na zadanie "Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice". Jednocześnie wyprowadza się z zadania środki własne powiatu.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się o 5 000,00 zł plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dotację dla WOPR na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji.
 12. Wpływ płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 20 902,55 zł dotyczącej projektu "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa".
 13. Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki w sprawie rozwiązania rezerw celowych budżetu powiatu i przeznaczenie kwoty 161 000,00 zł na zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia.
 14. Analizę budżetu powiatu, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów zrealizowanych ponad plan, zmniejsza się plan wydatków, które nie będą realizowane w 2013 roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów, które nie będą zrealizowane w roku 2013.
 15. Pismo z Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji celowych dla domów pomocy społecznej w 2013 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan dotacji dla DPS w Nowym Czarnowie o 68,60 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków dla DPS w Dębcach o 11,40 zł, DPS w Trzcińsku- Zdroju o 10,40 zł i DPS w Moryniu o 46,80 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-12-20 09:26:08
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 09:26:08

Strona odwiedzona 241 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.