Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/242/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w związku z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 skreśla się pkt 4.
 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
  "§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
  2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
  3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa nauczycielowi - dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Starosta Gryfiński.
  4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia".
 3. § 4 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "dla nauczycieli - 30% stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania".
 4. w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
  "udziału w projektach zewnętrznych oraz prawidłowej ich realizacji".
 5. w § 8 ust. 2 skreśla się pkt 4 i pkt 5.
 6. § 9 otrzymuje brzmienie:
  "Ustala się następującą tabelę dodatków funkcyjnych:
 7. Lp.Stanowisko/funkcjaKwota miesięczna dodatku
  oddo
  1.Dyrektor zespołu szkół:  
   - do 8 oddziałów500,001 350,00
  - od 9-16 oddziałów700,001 400,00
  - 17 i więcej oddziałów900,002 100,00
  2.Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego700,001 700,00
  3.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej500,001 400,00
  4.Wicedyrektor zespołu szkółod 50% do 80 % dodatku funkcyjnego dyrektora
  5.Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  6.Kierownik filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej400,00800,00
  7.Kierownik szkolenia praktycznego/pracowni szkolnych300,00800,00
  8.Kierownik internatu300,00800,00
  9.Wychowawca klasy120,00
  10.Opiekun stażu70,00
 8. w § 11 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
  "nauczycielom zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych - 5%".
 9. skreśla się § 14, § 15 i § 16.
 10. § 17 otrzymuje brzmienie:
  "§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. 191) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2014 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645;

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły i placówki zobowiązany jest do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

W uchwale dokonano kilku zmian redakcyjnych, aby regulamin był przejrzysty i zgodny z obowiązującym prawem oraz przepisami techniki prawodawczej, w tym m.in. wykreślono zapisy dotyczące zasad tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Usunięty został zapis w § 11 ust. 2 pkt 7 dotyczący dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ od stycznia 2014 r. nauczyciele tam pracujący nie podlegają ustawie Karta Nauczyciela. W to miejsce natomiast, wprowadzono zapis o dodatku dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych, ponieważ taka szkoła funkcjonuje w strukturze SOSW w Chojnie.

Dokonano również zmian w tabeli dodatków funkcyjnych. Są to zarówno zmiany redakcyjne (uporządkowano katalog stanowisk) jak tez zmiany wartości kwot miesięcznych dodatków, a w szczególności zmiana wartości dodatku dla wychowawców klas (ze 110,00 zł na 120,00 zł) oraz zmiana wartości dodatku dla opiekunów stażu (z 50,00 zł na 70,00 zł).

Regulamin był przedmiotem uzgodnień z upoważnionymi organami struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Międzyzakładowej WZZ "Solidarność-Oświata".

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2014-03-21 14:21:23
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 14:21:23

Strona odwiedzona 468 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.