Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/243/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm. 1) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Traci moc:

 1. uchwała Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego;
 2. uchwała Nr X/121/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645;

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Uchwała w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Potrzeba nowej regulacji jest konsekwencją zmiany w uchwale nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, polegającej na wykreśleniu zapisów § 14 dotyczącego zasad tworzenia funduszu nagród.

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 6 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu tryb i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli.

Regulamin podlegał uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-03-21 14:33:56
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 14:33:56

Strona odwiedzona 306 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.