Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/244/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm. 1) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości do 7% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, uzależniony od liczby członków rodziny:
  1. dla jednej osoby - 4%,
  2. dla dwóch osób - 5%,
  3. dla trzech osób - 6%,
  4. dla czterech i więcej osób - 7%.
 2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
  1. małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem;
  2. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
  3. pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
  4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
  5. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
 3. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek małżonków będących nauczycielami.
 6. Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela ustala i przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorom - Starosta Gryfiński.
 7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust.2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - Starostę Gryfińskiego. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

§ 2.

 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;
  4. korzystania z urlopu wychowawczego.
 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2014 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645;

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 54 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

O posiadaniu uprawnienia do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, które zgodnie z art. 14 ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela powinno być określone w akcie mianowania lub umowie o pracę.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest dodatkiem socjalnym, który zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela nie wchodzi w skład wynagrodzenia nauczycieli.

Potrzeba nowej regulacji jest konsekwencją zmiany w uchwale nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, polegającej na wykreśleniu § 15 i § 16, które ustalały zasady wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Uchwała została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2014-03-21 14:33:56
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 14:33:56

Strona odwiedzona 306 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.