Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/246/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie

Na podstawie art. 12 pkt 8 pkt f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1211) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Promyk", z siedzibą w Goszkowie.

§ 2. Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej "Promyk" będą Powiat Gryfiński i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" z siedzibą w Goszkowie.

§ 3. Powiat Gryfiński obejmuje w spółdzielni socjalnej, o której mowa w § 1, 30 udziałów członkowskich o łącznej wartości 3.000,00 oraz wpłaci wpisowe w wysokości 500,00 zł, zgodnie z terminami wskazanymi w Statucie Spółdzielni Socjalnej "Promyk".

§ 4. Przyjmuje się projekt Statutu Spółdzielni Socjalnej Promyk", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Przepis art. 12 pkt 8f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.):

 1. spółdzielnię socjalną mogą założyć także organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego;
 2. do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, kościelnej osoby prawnej lub organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej, w przypadku gdy organem założycielskim jest organizacja pozarządowa, kościelna osoba prawna lub jednostka samorządu terytorialnego.

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

 1. społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
 2. zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i kulturalno-oświatową na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Celem powołania Spółdzielni Socjalnej "Promyk" jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w spółdzielni. Jednocześnie spółdzielnia będzie podejmować działania ze sfery pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powołanie przez m.in. Powiat Gryfiński Spółdzielni Socjalnej "Promyk" jest alternatywną misją w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Jednocześnie, dzięki uczestnictwu naszego powiatu w powołaniu i działalności ww. spółdzielni rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały w tej sprawie.

Podjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie przedmiotowej uchwały rodzi dodatkowe skutki finansowe dla budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w postaci zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie 30 udziałów w łącznej wysokości 3.000,00 zł oraz wpisowego w wysokości 500,00 zł, zgodnie z terminami wskazanymi w Statucie Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-03-21 14:46:12
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 14:46:12

Strona odwiedzona 471 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.