Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/249/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 283 239,47 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 441,08 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 441,08 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 138 083,02 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 138 083,02 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 2,40 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 2,40 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 72,44 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 72,44 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 16 396,82 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 2,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 305,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16 089,82 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 33 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 33 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 95 105,71 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 41,59 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 95 064,12 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 138,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 138,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 264 755,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 264 630,00 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 264 630,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 125,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 125,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 807 656,11 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 7 528,40 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 7 528,40 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 5 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 3 380,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 3 380,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 154 015,05 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 20 000,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 107 265,46 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 26 749,59 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 320 800,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 320 800,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 293 397,66 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 293 397,66 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 700,00 zł
  rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego - 3 000,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 700,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 1 000,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 17 835,00 zł
  rozdział 92695-Pozostała działalność - 17 835,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 89 171,64 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 17 835,00 zł rozdział
  70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17 835,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 3 380,00 zł
  rozdziała 75095-Pozostała działalność - 3 380,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 62 756,64 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 62 756,64 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 1 700,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 500,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 1 200,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 500,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 3 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę - 700 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. W uchwale nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 1 434,42 zł i wydatków jednostki o 1 261,90 zł oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 10 353,18 zł, w związku z realizacją projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
  2. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 39/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 33 000,00 zł. Podział środków: DPS Dębce- 4 674,00 zł, DPS Trzcińsko-Zdrój- 4 292,00 zł, DPS Moryń- 20 615,00 zł i DPS Nowe Czarnowo- 3 419,00 zł.
  3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 127 800,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie domu w niezbędne materiały potrzebne do przeprowadzenia remontów, zakup mebli, zakup odżywek i środków wspomagających, zwiększenie najniższych wynagrodzeń pracowników. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o tę kwotę z tytułu udziałów powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
  4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 1 407,62 zł i wydatków jednostki o 9 390,34 zł w związku z realizacją projektu "Młodzi aktywni".
  5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki o 66 240,00 zł w związku z realizacją programu finansowanego przez PFRON: "JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych".
  6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 441,08 zł i wydatków jednostki o 7 528,40 zł w związku z realizacją projektu "Młody przedsiębiorca".
  7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 25 490,04 zł i wydatków jednostki o 116 600,30 zł w związku z realizacją projektu "Kobieta-atrakcyjny pracownik".
  8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 15 749,59 zł na realizację projektu "Community school-school in community".
  9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, w związku z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Communitu school-school in community".
  10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 447,71 zł i wydatków jednostki o 30 183,44 zł w związku z realizacją projektu "Kreatywni i kompetentni".
  11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 44,33 zł i wydatków jednostki o 55 868,50 zł w związku z realizacją projektu "Nasze kompetencje-Nasza przyszłość".
  12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków między działami. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 1 700,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na zabezpieczenie dachu budynku internatu przed przeciekaniem.
  13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 16 089,82 zł i wydatków jednostki o 107 265,46 zł w związku z realizacją projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim".
  14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, w związku z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 20 000,00 zł na nowe zadanie "Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie".
  15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków o 17 835,00 zł w dziale 926-Kultura fizyczna na nowe zadanie "Remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Podmurze 4 w Chojnie", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na realizację inwestycji "Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie, działka nr 185 obręb 2 m. Chojna".
  16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w związku z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 160 000,00 zł na zadanie "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
  17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zabezpiecza się z budżecie środki w wysokości 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie udziału i wpisowego do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Promyk" w Goszkowie. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o tę kwotę w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze.
  18. Informację z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r., zgodnie z którą zmniejsza się plan subwencji oświatowej o 264 630,00 zł.
  19. Zwiększenie rezerwy ogólnej o 3 380,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność.
  20. Zwiększenie planu dochodów wypracowanych ponad plan o kwotę 10 719,45 zł oraz zmianę w planie dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 125,00 zł.
  21. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 62 756,64 zł.
  22. Decyzję Zarządu Powiatu z dnia 06.03.2014 r., zgodnie z którą zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
   1. dotację celową na zadania bieżące dla WOPR O/Gryfino- 5 000,00 zł,
   2. wydatki w rozdziale 801-Oświata i wychowanie- 2 000,00 zł,
   3. dotację celową na zadania bieżące dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie na dofinansowanie udziału dzieci w Finale Ogólnopolskim imprezy cyklicznej "Czwartki Lekkoatletyczne" - 3 000,00 zł,
   4. dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze otwartego konkursu ofert -1 000,00 zł.
 2. Zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 700 000,00 zł.
 3. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o 700 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Zmiana kwoty deficytu spowodowana jest zmniejszeniem subwencji oświatowej, koniecznością wprowadzenia do planu wydatków niewykorzystanych w 2013 r. środków na realizację projektów unijnych, planowaną realizacją nowego zadania "Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie" oraz zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-03-21 15:15:36
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 15:15:36

Strona odwiedzona 367 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.