Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/256/2014 z dnia 2014-04-24

w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 2), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206: Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979; Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317: Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i poz. 290.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Natomiast na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Zmiana dotychczasowego programu jest spowodowana potrzebą weryfikacji obecnie funkcjonującego, w szczególności konieczne było dokonanie zmian redakcyjnych treści oraz wprowadzeniu kilku istotnych zmian, w tym m.in.:

 • zróżnicowano wysokość stypendium za szczególne wyniki w nauce w zależności od uzyskanej średniej;
 • uszczegółowiono kryteria przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce (zgodnie z potrzebami rynku pracy w zakresie zawodów technicznych, wskazano na osiągnięcia uczniów na turniejach i olimpiadach tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej);
 • wprowadzono dodatkową kategorię stypendium: za szczególne osiągnięcia sportowe/artystyczne.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-04-25 13:30:19
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-25 13:30:19

Strona odwiedzona 367 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.