Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/270/2014 z dnia 2014-06-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 603 623,74 zł


z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 852-Pomoc społeczna - 544,07 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 544,07 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 603 079,67 zł
rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 40 800,00 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 562 279,67 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 816 023,74 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 22 000 ,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 22 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 93 900,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 93 900,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 25 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 5 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 20 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 544,07 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 544,07 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 603 079,67 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 40 800,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 562 279,67 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 71 500,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 71 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 212 400,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 76 500,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 76 500,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 40 800,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 40 800,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 22 000,00 zł
  rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 22 000,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 73 100,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 73 100,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok , zmienionej:
uchwałą nr XXXIII/249/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,
uchwałą nr XXXV/268/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 562 279,67 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
 2. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym zwiększa się plan środków z Funduszu Pracy o 40 800,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, pełniących funkcję doradców klienta. Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki własne powiatu, które zwiększają rezerwę ogólną budżetu powiatu.
 3. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe, na zadanie "Przebudowa boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie" o 53 100,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
 4. Wniosek p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu otrzymanej premii dla pracodawcy, w związku z odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną w ramach programu "Junior-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych") i wydatków jednostki na zakup usług pozostałych o 544,07 zł.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, w celu likwidacji barier architektonicznych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się o 20 000,00 zł plan wydatków na zadanie "Budowa windy osobowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadanie "Przebudowa boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie".
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków między działami 801-Oświat i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Skarbnik powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-06-27 14:09:43
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-27 14:09:43

Strona odwiedzona 331 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.