Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/274/2014 z dnia 2014-08-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 100 927,54 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 1 063 112,56 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 063 112,56 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 10 000,00 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 10 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 88,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 88,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 1 300,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 1 300,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 426,98 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 426,98 zł
  z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  dział 852-Pomoc społeczna - 25 000,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 25 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 366 487,52 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 528 878,27 zł
  rozdział 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 528 878,27 zł
  dział 600-Transport i łączność - 837 500,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 837 500,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 88 ,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 88,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 21,25 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 21,25 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 277 118,29 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 1 063 112,56 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 063 112,56 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 50 300,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 50 300,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 52 405,73 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 52 405,73 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 10 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 10 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 6 300,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 1 300,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 20 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 50 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 50 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  dział 852-Pomoc społeczna - 25 000,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 25 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 542 678,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 1 366 378,27 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 366 378,27 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 100 300 ,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100 300,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 6 000,00 zł
  dział 757-Obsługa długu publicznego - 20 000,00 zł
  rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 20 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 50 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 50 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok , zmienionej:

uchwałą nr XXXIII/249/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XXXV/268/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XXXVII/270/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r.w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na pomoc finansową innym jednostką samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
 6. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wnioski Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którymi:
  • zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadania:
   • Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych w gminie Chojna o kwotę 265 446,90 zł (finansowanie-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Chojna),
   • Roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice o kwotę 139 621,31 zł (finansowanie-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice),
   • Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice o kwotę 658 044,35 zł (finansowanie-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice),
  • zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie:
   • Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice o kwotę 837 500,00 zł (finansowanie-dotacja celowa z Gminy Mieszkowice),
  • zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie:
   • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku: Kłodowo - Żelechowo o kwotę 528 878,27 zł (finansowanie-dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego).
 2. Pismo Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 88,00 zł (sprzedaż zbiorów bibliotecznych), przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 1 300,00 zł (darowizna na zakup rowerka rehabilitacyjnego dla niesprawnych ruchowo dzieci).
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Goszkowie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe o 6 000,00 zł.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się o 50 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 70005-Gospodraka gruntami i nieruchomościami na zadanie: "Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 50 300,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku administracyjnym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 oraz na bieżące utrzymanie budynków administracyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
 9. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 757-Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o 20 000,00 zł.
 10. Zmiany w planie dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność; zmniejsza się dochody w paragrafie 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o 21,25 zł oraz zwiększa się dochody w paragrafie 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o 1 426,98 zł (projekt Nasze kompetencje-Nasza przyszłość).
 11. Zwiększenie rezerwy ogólnej powiatu o 52 405,73 zł oraz planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 10 000,00 zł.
 12. Zmiany w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność; zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja III piętra internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsionkiem", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
 13. Wniosek Zarządu Powiatu, zgodnie z którym zwiększa się o 5 000,00 zł plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chojna na pomoc dla rodzin z Lisiego Pola, poszkodowanych w pożarze.
 14. Porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", zgodnie z którym zwiększa się o 25 000,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-08-29 10:04:47
data ostatniej aktualizacji: 2014-08-29 10:04:47

Strona odwiedzona 345 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.