Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/278/2014 z dnia 2014-09-25

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z § 2, ust. 2 Uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

§ 2.

 1. Wielkość planowanych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych na 2015 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w konsekwencji ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.
 4. W wielkości planowanych wydatków uwzględnia się udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami zewnętrznymi.
 5. Utrzymanie długu publicznego w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r.
 6. Deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać ustawowe limity i wytyczne oraz ograniczenia wynikające z ogólnej sytuacji finansowej państwa.

§ 3.

 1. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2015 r.:
  1. W zakresie dochodów budżetowych:
   1. zwiększenie wpływów, w tym majątkowych, w efekcie wykorzystania posiadanego majątku,
   2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. funduszy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowych, środków z rezerw ministerialnych,
  2. W zakresie wydatków budżetowych:
   1. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
   2. realizacja planowanych zadań inwestycyjnych:
    • przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie,
    • przebudowa dróg powiatowych 1350Z i 1352Z na odcinku: Szczecin - Binowo,
    • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie,
    • przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko - Zdrój - Gogolice,
    • restauracja historycznego obiektu zabytkowego - renowacja budynku w Trzcińsku - Zdroju (ul. Aleja Róż 1) wraz z rewitalizacją parku,
    • budowa windy osobowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
    • modernizacja sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie,
    • modernizacja budynku SOSW w Chojnie (internat) wraz z dokumentacją techniczną,
    • kompleksowa modernizacja obiektu przy ul. Łużyckiej (po ZSS) w Gryfinie na potrzeby PUP w Gryfinie,
   3. w obszarze gospodarki nieruchomościami:
    • poprawa estetyki, stanu bezpieczeństwa i funkcjonalności nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
   4. w dziedzinie administracji publicznej:
    • utrzymanie i systematyczna poprawa jakości pracy Urzędu,
   5. w obszarze służby zdrowia:
    • współpraca ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Gryfinie oraz Spółką Dom Lekarski S.A. w Szczecinie dla wzrostu jakości usług medycznych.
 2. Zaangażowanie wydatków na poszczególne zadania priorytetowe może być uzależnione od pozyskania finansowania zewnętrznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. Stanowi ona jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z § 2, ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2014-09-26 13:12:19
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-26 13:12:19

Strona odwiedzona 389 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.