Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/286/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, zm.: Dz. U z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2012r. poz. 1448, Dz. U. z 2013r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611; zm: Dz. U z 2014r. poz. 486, poz. 529, poz. 768), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się następujące wysokości opłat:

 • za rower lub motorower - 112 zł,
 • za motocykl - 221 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 606 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 858 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1265 zł,
 • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1539 zł.

§ 2.

 1. Za parkowanie pojazdu, usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za każdą dobę przechowywania ustala się następujące wysokości opłat:
  • za rower lub motorower - 19 zł,
  • za motocykl - 26 zł,
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł,
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 51 zł,
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 73 zł,
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 135 zł,
  • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 199 zł.
 2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Stawki kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, ustala się w wysokości:

 • za rower lub motorower - 56,00 zł,
 • za motocykl - 110,50 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 242,50 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5t - 303,00 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16t - 429,00 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 632,50 zł,
 • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 769,50 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXX/219/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Rada Powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi, za parkowanie pojazdów usuniętych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat - art. 130a ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Uchwalenie maksymalnych stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu ma na celu zabezpieczenie środków na obsługę zadań z zakresu usuwania pojazdów oraz parkowania pojazdów usuniętych przez przedsiębiorców oraz ewentualne pokrycie kosztów przechowywania, opłat sądowych, wyceny rzeczoznawcy, pojazdów nie odebranych przez właścicieli.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
mgr Aneta Płóciennik-Śmiałkowska

data opublikowania: 2014-11-03 12:57:25
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 12:57:25

Strona odwiedzona 275 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.