Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/288/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1118 z późn. zm. 2) oraz uchwały Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 107, poz. 1926), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Kwota wskazana w załączniku do uchwały ma charakter szacunkowy i może zostać skorygowana w zależności od możliwości finansowych powiatu.
 3. Ostateczną wysokość środków na realizację Programu współpracy określi Rada Powiatu w Gryfinie w uchwale budżetowej na 2015 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1146.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zawiera wszystkie elementy określone w znowelizowanej ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz określa współpracę pomiędzy Samorządem Powiatu Gryfińskiego, a organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.

Podejmując niniejszą uchwałę, Rada Powiatu w Gryfinie deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, wyraża również w ten sposób intencję realizacji swoich zadań ustawowych. Środki finansowe na realizację Programu określone zostaną w budżecie powiatu na 2015 rok. Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-11-03 13:09:26
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 13:09:26

Strona odwiedzona 1326 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.