Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/293/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 667 924,72 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 11 992,48 zł
  rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy - 1 584,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 10 000,00 zł
  rozdział 60095-Pozostała działalność - 408,48 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 527,25 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 527,25 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 2 419,72 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 2 419,72 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 50 000,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 50 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 8 871,74 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 8 871,74 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 170 935,38 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 170 935,38 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 422 328,18 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 63,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 189 500,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność 232 765,18 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 798,60 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 798,60 zł
  z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  dział 852-Pomoc społeczna - 51,37 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 51,37 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 395 267,62 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 667 642,44 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 667 642,44 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 50 000,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 50 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 510,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 4 510,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 673 115,18 zł
  rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 673 115,18 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 030 076,16 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 100 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 65 630,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 65 630,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 154 420,19 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 154 420,19 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 707 521,35 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 128 530,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 95 547,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 351 599,58 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 97 021,77 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 34 823,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 370 636,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 286 236,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 14 400,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 67 000,00 zł
  85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 3 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 425 865,18 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 189 500,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 236 365,18 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 200 952,07 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 798,60 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 13 958,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 48 042,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 138 153,47 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  dział 852-Pomoc społeczna - 51,37 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 51,37 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 757 419,06 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 28 037,75 zł
  rozdział 01008-Melioracje wodne - 28 037,75 zł
  dział 600-Transport i łączność - 655 265,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 655 265,00 zł
  dział 630-Turystyka - 825,00 zł
  rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 825,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 48 309 ,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 48 309,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 71 217,00 zł
  rozdział 75019-Rady powiatów - 11 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 58 617,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1 600,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 000,00 zł
  rozdział 75495-Pozostała działalność - 3 000,00 zł
  dział 757-Obsługa długu publicznego - 150 000,00 zł
  rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 150 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 474 651,94 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 88 273,34 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 331 246,75 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 55 131,85 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 348 520,86 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 210 520,86 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 120 700,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 17 300,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 350 000,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 200 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 150 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 277 874,61 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - 94 258,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 2 790,19 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 12 500,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 168 326,42 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 209 730,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 209 730,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8 175,00 zł
  rozdział 92116- Biblioteki - 4 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 4 175,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 131 812,90 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 130 614,90 zł
  rozdział 92695-Pozostała działalność - 1 198,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok , zmienionej:

uchwałą nr XXXIII/249/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XXXV/268/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XXXVII/270/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XXXVIII/274/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na pomoc finansową innym jednostką samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
 6. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
 7. załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 sierpnia 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się plan środków z Funduszu Pracy o 189 500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
 2. Porozumienie Nr DPS/61/XVI/2014 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie zadania publicznego, (zadanie realizowane przez PCPR w Gryfinie - "Powiat Gryfiński przeciw przemocy w rodzinie") zgodnie z którym odsetki bankowe od zgromadzonych środków należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.
 3. Umowę nr WRR/000104/16/D z dnia 02.10.2014 r. z PFRON, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 232 765,18 zł, z przeznaczeniem na montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie (dotacja celowa dla Gminy Chojna) kwota 150 000,00 zł, zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Banie (dotacja celowa dla Gminy Banie) kwota 80 000,00 zł i koszty obsługi programu kwota 2 765,18 zł.
 4. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 530/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2014 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 21 269,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r., ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. Podział środków:
 5. DPSKwota zmniejszenia wynikająca ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacjąKwota zwiększeniaRazem zmiana w planie wydatków
  (3-2)
  1234
  Dębce14 940,00--14 940,00
  Trzcińsko-Zdrój45 627,00--45 627,00
  Moryń-49 698,0049 698,00
  Nowe Czarnowo-32 138,0032 138,00
  RAZEM60 567,0081 836,0021 269,00
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 4 361,74 zł w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące (w związku z błędnie sporządzoną umową sprzedaży rezerwowej, Enea Operator Sp. z o.o. zwróciła nadpłatę za energię elektryczną).
 7. Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 150 202,81 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 88 153,47 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 238 356,28 zł.
 8. Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w związku z którymi zwiększa się plan wydatków jednostki o 45 000,00 zł na wynagrodzenia i 55 000,00 zł na zakup oleju opałowego.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów jednostki, zwiększa się plan dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie o 4 510,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 5 056,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt o 142 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia.
 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu darowizny) i wydatków jednostki o 7 400,00 zł, z przeznaczeniem na stworzenie i wyposażenie sali multimedialnej.
 13. Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którymi zwiększa się plan wydatków jednostki o 230 000,00 zł.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 65 358,00 zł, zaplanowanych na remont kotłowni i centralnego ogrzewania.
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków między działami 801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 28 900,00 zł.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 798,60 zł.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna o 88 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna o 84 400,00 zł i w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3 600,00 zł.
 18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 52 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz o 10 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 89 000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne "Modernizacja pracowni elektrycznej" o 50 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 86 209,81 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 2 790,19 zł.
 20. Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Gospodarki w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych, zgodnie z którą zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 35 978,77 zł, w dziale 852-Pomoc społeczna o 17 799,24 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 42 520,52 zł i zwiększa się rezerwę ogólną o 96 298,53 zł.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Gryfino na wsparcie finansowe kosztów wzniesienia pomnika Matki Polki Sybiraczki, Bohaterki Golgoty Syberyjskiej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym dziale o 4 175,00 zł i w dziale 630-Turystyka o 825,00 zł.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków finansowanych tymi środkami o 673 115,18 zł.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków o 12 000,00 zł na zadanie "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na remont posadzek w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 - dysponent środków Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 55 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług remontowych.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 53 630,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Modernizacja wentylacji mechanicznej i schładzania powietrza w archiwum budynku administracji Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych o 1 630,00 zł, na obsługę długu o 7 000,00 zł i na dotacje dla gmin o 45 000,00 zł.
 26. Analizę budżetu, zgodnie z którą zmniejsza się plan wydatków, których dysponentem jest Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o 119 018 ,00 zł, Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu o 11 000,00 zł, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego o 25 067,00 zł, Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych o 50 409,07 zł, w tym zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych:
  • Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie, działka nr 185 obręb 2 m. Chojna o 28 229,00zł,
  • Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne o 2 772,08 zł,
  • Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o 10 000,00 zł,
  • Modernizacja III piętra internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsionkiem o 9 407,99 zł.
  Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na dotacje dla gmin o 26 700,00 zł i na zadania inwestycyjne:
  • Przebudowa drogi Gryfino-Linie o 50 000,00 zł,
  • Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice o 100 000,00 zł,
  • Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice o 80 000,00 zł,
  • Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie o 30 000,00 zł,
  • Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych w Gminie Chojna o 250 000,00 zł,
  przy jednoczesnym zwiększeniu o 100 000,00 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych.
  Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 200 000,00 zł.
  Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 200 000,00 zł.
  Zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o 150 000,00 zł.
  Zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 100 000,00 zł i w dziale 854 o 50 000,00 zł oraz rezerwę ogólną budżetu powiatu o 58 121,66 zł.
  Zwiększa się plan dochodów wypracowanych ponad plan o 15 268,83 zł.
  Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia o 667 642,44 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-11-03 13:50:11
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 13:50:11

Strona odwiedzona 431 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.