Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

3 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 4/2010 z dnia 2010-12-16

w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu systemowego "Piramida kompetencji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218), Dz.U.2008 Nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 Nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 Nr 92, poz.753, Dz.U.2010 Nr 28, poz.142, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 106, poz.675, art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz.U.2008 Nr 69, poz.415, Dz.U.2008 Nr 70, poz.416, Dz.U.2007 Nr 192, poz.1378, Dz.U.2008 Nr 171, poz.1056, Dz.U.2008 Nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 Nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 Nr 6, poz.33, Dz.U.2009 Nr 69, poz.595, Dz.U.2009 Nr 97, poz.800, Dz.U.2009 Nr 91, poz.742, Dz.U.2009 Nr 115, poz.964, DzU.2009 Nr 125, poz.1035, Dz.U.2009 Nr 127, poz.1052, Dz.U.2009 Nr191, poz.1366, Dz.U.2009 Nr 161, poz.1278, Dz.U.2009 Nr 219, poz.1706, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 81, poz.531 oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL.

§ 2 Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. zawarcia porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tego porozumienia.
 2. realizacji projektu zgodnie z porozumieniem, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3 Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 20.12.2010 r. do 31.03.2013 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 20.12.2010 r.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL.

Przystąpienie do realizacji projektu wiąże się z:

 • podpisaniem porozumienia dotyczącego realizacji projektu na okres od 20.12.2010 r. do 31.03.2013 roku.
 • otrzymaniem dofinansowania na wynagrodzenia 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego:
  • kwota na rok 2011 - 87 438,00 zł
  • kwota na rok 2012 - 87 438,00 zł

oraz na zakup mebli niezbędnych do tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach środków Funduszu Pracy w wysokości 47 951,00 zł z przeznaczeniem na: tworzenie/wyposażenie/doposażenie CAZ 27 951,00 zł, szkolenia - 20 000,00 zł
 • wykazaniem wzrostu ilości stanowisk pracy związanych z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym; 2 stanowiska związane z pośrednictwem pracy i 1 stanowisko związane z poradnictwem zawodowym w stosunku na dzień 1 stycznia 2008 r.

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako partner przy realizacji projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej przystąpienie do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. zawarcia porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tego porozumienia.
 2. realizacji projektu zgodnie z porozumieniem, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-12-21 08:24:16
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-21 08:24:16

Strona odwiedzona 507 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.