Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

9 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 23/2011 z dnia 2011-01-27

w sprawie zmiany uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W zasadach gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego w posiadaniu jednostki mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, darowizny, użyczenia, nieodpłatnego przekazania, a także likwidacji, jeżeli uzasadnia to ich stan zużycia.";
 2. w § 11 skreśla się ust. 3;
 3. w § 12 w ust. 2 skreśla się zdanie pierwsze;
 4. w § 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Kierownik jednostki informuje Zarząd Powiatu w Gryfinie w terminie określonym w ust. 3 o sposobie rozliczenia niedoborów wynikłych z przeprowadzonej w jednostce inwentaryzacji.";
 5. po § 12 dodaje się § 121 i § 122 w brzmieniu: "§ 121.
  1. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia składnika majątku ruchomego kierownik jednostki stwierdza na podstawie ustalonych okoliczności zdarzenia, zgodnie z działem piątym Kodeksu pracy, ewentualną odpowiedzialność materialną pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
  2. Niniejsze regulacje dotyczą ruchomych składników majątkowych, których wartość nabycia wynosiła do 5.000,00 zł. Wartość ruchomych składników majątkowych, których cena nabycia wynosiła powyżej 5.000,00 zł określa indywidualnie, w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w ust. 1, kierownik jednostki w porozumieniu z Zarządem Powiatu.
  3. Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę nie może zostać ustalone bez zgody Zarządu Powiatu na poziomie niższym od wskazanego w niniejszych punktach:
  1) przy zagubieniu pracownik winien zostać obciążony równowartością kwoty stanowiącej cenę nabycia zagubionego ruchomego składnika majątkowego pomniejszonego o odpowiadającą mu stawkę amortyzacyjną wskazaną w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.); stawkę amortyzacyjną w razie potrzeby należy zastosować odpowiednio dla okresów miesięcznych; jeżeli kwota odszkodowania po zastosowaniu stawki amortyzacyjnej wyniesie mniej niż 20% ceny nabycia tego składnika pracownik winien zostać obciążony kwotą stanowiącą 20% ceny nabycia,
  2) przy zniszczeniu lub uszkodzeniu ruchomego składnika majątkowego, który został powierzony pracownikowi pracownik winien pokryć koszt naprawy tego składnika albo jeśli jest to niemożliwe winien zostać obciążony kwotą stanowiącą 20% ceny nabycia tego składnika;
  3) przy kradzieży powierzonego pracownikowi składnika majątkowego przez osoby trzecie wysokość odszkodowania ustala się jak w punkcie 1; uzyskane przez jednostkę ubezpieczenie z tytułu kradzieży nie zwalnia z uiszczenia przez pracownika odszkodowania za powstałą szkodę, którego wysokość stanowi w takim przypadku 20% ceny nabycia danego składnika.
  4. W przypadku, gdy cena nabycia była ceną promocyjną, uzyskaną przy zakupie danego składnika majątkowego, należy określić rzeczywistą wartość składnika majątkowego na dzień jego nabycia, która stanie się podstawą ustalenia właściwej kwoty obciążenia. Za rzeczywistą wartość aparatów komórkowych, zakupionych po cenie promocyjnej, przyjmuje się odpowiednio wartość wskazaną w § 122 ust. 2.
  § 122. 1. Umożliwia się dokonanie sprzedaży służbowego telefonu komórkowego wraz z akcesoriami oraz kartą SIM dotychczasowemu jego użytkownikowi, jeżeli nie spowoduje to naruszenia umowy z operatorem telefonii komórkowej oraz jeśli pracownik nie skorzystał z niniejszej możliwości przez ostatnie 4 lata.
  2. Wartość aparatu sprzedawanego na zasadach wskazanych w ust. 1 nie może być niższa od niżej wskazanej:
  1) dla aparatu zakupionego po promocyjnej cenie nabycia do 50,00 zł brutto wartość sprzedaży winna wynieść nie mniej niż 100,00 zł brutto,
  2) dla aparatu zakupionego po promocyjnej cenie nabycia powyżej 50,00 zł do 150,00 zł brutto wartość sprzedaży nie mniej niż 300,00 zł brutto,
  3) dla aparatu zakupionego po promocyjnej cenie nabycia powyżej 150,00 zł brutto wartość sprzedaży nie mniej niż 500,00 zł brutto,
  4) dla aparatu zakupionego po cenie nabycia odpowiadającej wartości rynkowej wartość sprzedaży ustala się jak w § 121 ust. 3 pkt 1.
  3. Cesja numeru możliwa jest w szczególności względem pracowników, którzy nawiązując stosunek pracy dokonali cesji własnego numeru na rzecz Powiatu lub jego jednostki. Koszt cesji numeru uiszcza jego nabywca.
 6. w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Jeżeli pierwszy przetarg albo aukcja nie zostaną zakończone zawarciem umowy sprzedaży, jednostka może ogłosić drugi przetarg albo aukcję.";
 7. skreśla się rozdział 6.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. W związku z tym Zarząd Powiatu określa dla Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego zasady gospodarowania ruchomych składników majątkowych, a także wprowadza zmiany do niniejszych zasad.

data opublikowania: 2011-01-28 11:16:10
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-28 11:16:10

Strona odwiedzona 597 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.