Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

11 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 31/2011 z dnia 2011-02-10

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2011 rok

Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 2 i 4 Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zmiany określone w § 1 nie mogą powodować:

 1. zwiększenia bądź zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych dotacjami celowymi,
 2. zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych na realizację projektów,
 3. zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 4. zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków majątkowych.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują niezwłocznie Zarząd Powiatu o dokonanych przeniesieniach.

§ 4.

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży mogą zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.
 2. Zgoda Zarządu Powiatu nie jest wymagana dla zobowiązań wynikających z przepisów Kodeksu Pracy oraz umów, z których wynika obowiązek wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, a także opłat za media i usługi telekomunikacyjne.

§ 5.

 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu:
  1. rozmów telefonicznych,
  2. ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,
  3. szkoleń organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego,
  4. świadczeń pieniężnych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń refundowanych przez jednostki zewnętrzne, dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonane w poprzednich latach budżetowych przekazywane są na subkonto dochodów.
 3. Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych powiatu jednostki budżetowe przekazują na rachunek bieżący budżetu powiatu, według stanu środków na:
  1. 5 dzień miesiąca - w terminie do dnia 7 danego miesiąca,
  2. 25 dzień miesiąca - w terminie do dnia 28 danego miesiąca, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zgodnie z § 11 pkt 2 i 4 Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie upoważniony został do przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Gryfińskiego. Podjęcie uchwały ma na celu usprawnienie i racjonalizację realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku.

data opublikowania: 2011-02-14 13:47:39
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-14 13:47:39

Strona odwiedzona 520 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.