Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

14 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 42/2011 z dnia 2011-03-10

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 58 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 58 000,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 58 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 53 833,05 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych

 2. dział 801-Oświata i wychowanie - 34 541,65 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 31 541,65 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 4 291,40 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 4 291,40 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 15 000,00 zł
  rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 15 000,00 zł
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 111 833,05 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych

 4. dział 758-Różne rozliczenia - 32 097,29 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 32 097,29 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 6 735,76 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 6 735,76 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 15 000,00 zł
  rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 15 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 58 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 58 000,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB.1.3111.2.3.11-2.PW z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok bieżący, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 58 000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o kwotę 27 805,89 zł na realizację projektów:
  • "Lokalne okno na Europę" - 7 800,37 zł ,
  • "WAVE-Woda-Aqva-Viz-Everywhere" - 17 377,64 zł,
  • "Różnice motorem zmian" Comenius Regio - 2 627,88 zł.
  Są to środki niewykorzystane przez jednostkę w roku 2010 i zwrócone na konto budżetu dnia 31.12.2010 r.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 3 735,76 zł. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność na realizację projektu -Wizyta przygotowawcza na Malcie- w ramach programu -Uczenie się przez całe życie-, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 3 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe.
 5. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 720,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej i środków higieny dla wskazanych podopiecznych jednostki. W grudniu 2010 r. jednostka otrzymała darowiznę na ten cel, środki zostały przekazane na konto budżetu dnia 28.12.2010 r.
 6. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 3 571,40 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pogrzebu podopiecznej jednostki.
 7. Wnioskiem Geodety Powiatowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 15 000,00 zł. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę, najlepsze oferty na przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne złożyły osoby fizyczne), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na usługi obce.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-03-10 11:28:08
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-10 11:28:08

Strona odwiedzona 413 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.