Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

15 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 44/2011 z dnia 2011-03-17

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębach geodezyjnych Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II - Jezioro Wełtyń.

Na podstawie art. 17 pkt 6b ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębach geodezyjnych Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II - Jezioro Wełtyń z następującymi uwagami:

 1. W § 2 pkt 7 projektu planu: Wskazane jest zmienić w definicji "usług" zapis dotyczący "ścieków przemysłowych" ponieważ z wyszczególnionych w projekcie planu działalnościach tj. handlowej, gastronomicznej, biurowej lub rzemieślniczej czy produkcyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ścieki z takich działalności nie są ani "ściekami bytowymi", ani "ściekami komunalnymi" tylko właśnie "ściekami przemysłowymi".
 2. W § 12 ust. 2 projektu planu: W zakresie odprowadzenia ścieków, w punkcie 1. w zdaniu drugim proponuje się w wykreślenie słowa "istniejących" oraz skreślenie punktu 4. o treści "Zakaz włączania nowych użytkowników do istniejących zbiorników bezodpływowych i budowy nowych zbiorników".
 3. Wymienione w treści planu "ścieki sanitarne" należy zastąpić odpowiednią nazwą dostosowaną do danego rodzaju ścieków zgodnie z ustawą Prawo wodne tj. "ścieki bytowe", "ścieki komunalne" lub "ścieki przemysłowe".
 4. W § 12 ust. 2 pkt 2 projektu planu proponuje się dopisać: "(...) na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych i wprowadzania wód opadowych lub roztopowych".
 5. Zapis § 15 projektu planu proponuje się zastąpić zapisem: "Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska oraz z planami gospodarki odpadami gospodarowanie odpadami komunalnymi" . (Uzasadnienie: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada utworzenie sieci instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w formie regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów przeznaczonych do obsługi min. 150 tys. mieszkańców. Zgodnie z założeniami PGO dla Województwa Zachodniopomorskiego na terenie województwa winny powstać Regiony Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dysponujące odpowiednim zapleczem technicznym odzysku i unieszkodliwiania odpadów w formie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Gminy powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego współtworzyć będą Region Południowo - Zachodni, którego centrum technologiczne stanowić będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Karniewie, gm. Pyrzyce lub w Czarnówku, gm. Widuchowa oraz w m. Dalsze, gm. Myślibórz. WPGO zakłada budowę w gminie Gryfino stacji przeładunkowej zmieszanych odpadów komunalnych, sortowni odpadów zbieranych selektywnie i nieselektywnie, obiektu przeznaczonego do realizacji recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych, obiektów infrastruktury i terenów zielonych oraz osadów ściekowych o wydajności 4 tys. Mg/rok).
 6. W projekcie planu proponuje się umieścić zapis: "Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz przepisach odrębnych".
 7. W § 21 ust. 5 pkt 2a, § 26 ust. 8 pkt 2a, § 28 ust. 12 pkt 2a , ust. 13 pkt 2a, ust.14 pkt 2a, ust. 24 pkt 2h, § 29 ust. 7 pkt 2a projektu planu proponuje się dopisać: "(...) na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych".
 8. W § 23 ust. 4 pkt 2h i ust. 5 pkt 2i, w § 24 ust.1 pkt 2h projektu planu wyjaśnienia wymaga sposób dotyczący zagospodarowania skarpy zielenią. Czy chodzi o "w sposób ograniczający widoczność na jezioro Wełtyńskie" czy o "w sposób nie ograniczający widoczności na jezioro Wełtyńskie"?
 9. Wskazane jest umieszczenie w planie informacji o podjętej w dniu 29.10.2010r. przez Radę Powiatu Uchwały Nr XLV/401/2010 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego położonego na terenie gminy Gryfino (zakaz wprowadzono w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, umożliwiających wykorzystanie wód na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). Uchwała ukazała się w Dzienni-ku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 130, poz. 2619 i obowiązuje od dnia 28.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj

data opublikowania: 2011-03-21 10:18:09
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-21 10:18:09

Strona odwiedzona 526 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.