Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

19 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 56/2011 z dnia 2011-04-14

w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na 2011 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przypadająca rocznie na jednego nauczyciela, nie może przekraczać 50% kwoty opłaty, jednak nie więcej niż 1.400 zł.
 2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2011.

§ 3.

 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, może być przyznane na:
  1. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe dla nauczycieli lub grup nauczycieli;
  2. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne i przedmiotowe dla rad pedagogicznych;
  3. szkolenia, seminaria i konferencje dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole/placówce oświatowej, realizowane zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki.
 2. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się również:
  1. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  2. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli,
  3. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
  4. doskonalenie zawodowe oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

§ 4. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek akceptuje Starosta Gryfiński.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Organ prowadzący opracowuje również na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-15 14:36:30
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-15 14:36:30

Strona odwiedzona 506 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.