Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

25 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 80/2011 z dnia 2011-05-26

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2011/2012 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52 poz. 467 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 poz. 1869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacji na rok szkolny 2011/2012 niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński:

 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, wraz z załącznikiem nr 1 będącym zbiorczym zestawieniem arkusza organizacji,
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, wraz z załącznikiem nr 2 będącym zbiorczym zestawieniem arkusza organizacji,
 3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, wraz z załącznikiem nr 3 będącym zbiorczym zestawieniem arkusza organizacji,
 4. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, wraz z załącznikiem nr 4 będącym zbiorczym zestawieniem arkusza organizacji,
 5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, wraz z załącznikiem nr 5 będącym zbiorczym zestawieniem arkusza organizacji.
§ 2.
 1. Zmiany do arkusza organizacji dokonywane w formie aneksu w trakcie roku szkolnego, które nie wywołują dodatkowych skutków finansowych oraz mają zabezpieczenie w budżecie jednostki, zatwierdza Starosta.
 2. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zarządu Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Na podstawie przepisów rozporządzeń o ramowych statutach szkół publicznych, placówek publicznych oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, organ prowadzący zatwierdza arkusze organizacji pracy na dany rok szkolny.

W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-06-01 09:54:22
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-01 09:54:22

Strona odwiedzona 408 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.