Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

26 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 81/2011 z dnia 2011-06-02

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 317 028,57 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 2 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 259 028,57 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 4 028,57 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 255 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 36 000,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 6 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 30 000,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20 000,00 zł rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 20 000,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 317 028,57 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych
  dział 758-Różne rozliczenia - 27 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 27 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 234 028,57 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 130 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 104 028,57 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 36 000,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 6 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 30 000,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20 000,00 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 20 000,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki o 4 028,57 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela mianowanego.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 130 000,00 zł. Zmiany związane są z projektem pn. "Staże gastronomów", który został zatwierdzony do realizacji. Do momentu wprowadzenia do budżetu środków z FRSE, zachodzi konieczność przesunięcia środków własnych powiatu na realizację projektu.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmniejsza się o 20 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych (m. in. opłaty za usługi pocztowe).
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 2 500,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o 6 000,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe o 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podstawowego wyposażenia (teczki na dokumenty, latarki elektryczne) dla kurierów udających się do adresatów w czasie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej. Koszty zakupu zostaną zrefundowane z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2018".
 6. Zwiększeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie o 125 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej o 25 000,00 zł i planu wydatków na inwestycje w dziale 801-Oświata i wychowanie o 100 000,00 zł (opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy internacie ZSP Nr 2 w Gryfinie) oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 30 000,00 zł (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-06-03 13:21:40
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-03 13:21:40

Strona odwiedzona 514 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.