Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

30 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 96/2011 z dnia 2011-06-27

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa, gm. Mieszkowice

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. nr 32 poz. 159) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa, gm. Mieszkowice, z następującymi uwagami:

 1. w części dotyczącej komunikacji drogowej projektu planu (rozdział 3) proponuje się dopisać "Postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych i wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub ziemi"
 2. zapis § 24 projektu planu proponuje się zastąpić zapisem "Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz z planami gospodarki odpadami gospodarowanie odpadami komunalnymi";
 3. W projekcie planu proponuje się umieścić zapis: "Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz przepisach odrębnych";
 4. W projekcie planu dotyczącym terenu z przeznaczeniem pod zabudowę techniczno-produkcyjną proponuje się umieścić zapis: "Prowadzona działalność usługowa, produkcyjna, składowa i magazynowa nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2011-06-27 15:12:40
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-27 15:12:40

Strona odwiedzona 454 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.