Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

31 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 98/2011 z dnia 2011-06-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 77 720,07 zł
z tytułu realizacji zadań własnych
dział 600-Transport i łączność - 41 720,07 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 41 720,07 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 36 000,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 36 000,00 zł

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 116 972,43 zł
z tytułu realizacji zadań własnych
dział 600-Transport i łączność - 41 720,07 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 41 720,07 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 35 342,36 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 35 342,36 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 910,00 zł
rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 3 910,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 36 000,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 36 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 39 252,36 zł
z tytułu realizacji zadań własnych
dział 758-Różne rozliczenia - 4 000,00 zł
rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 4 000,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 31 342,36 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 31 342,36 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 910,00 zł
rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 3 910,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 3 910,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 313/2011 z dnia 07.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 36 000,00 zł, w tym samym dziale , rozdziale, § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o 32 000,00 zł, w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Gryfińskim i Gminą Moryń a Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Usługowo-Handlowym "ESBUD" Spółka z o. o w Myśliborzu w sprawie zasad odtworzenia nawierzchni dróg powiatowych. Gmina przekaże Powiatowi dotację celową na sfinansowanie robót drogowych na ul. Wiśniowej (20 000,00 zł) i na ul. Sadowej (12 000,00 zł).
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o 9 720,07 zł, w związku z podpisaną umową z Gminą Cedynia w sprawie realizacji drugiego etapu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna-Bielinek, w miejscowości Piasek (dofinansowanie robót remontowych na drodze powiatowej w m. Piasek-poszerzenie zakrętu).
 5. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zmiany związane są z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb projektów:
  1. "Staże hotelarzy" z programu Leonardo da Vinci- kwota zmian 13 973,79 zł,
  2. WAVE-Woda-Aqua-Viz-Everywhere"- kwota zmian 11 818,69 zł,
  3. "Różnice motorem zmian" - kwota zmian 4 024,68 zł,
  4. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" - kwota zmian 1 525,20 zł.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji, w związku z przystąpieniem Powiatu Gryfińskiego do projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-07-01 14:16:23
data ostatniej aktualizacji: 2011-07-01 14:16:23

Strona odwiedzona 456 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.