Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

38 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 126/2011 z dnia 2011-09-08

w sprawie wniesienia uwag do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,?Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie, na podstawie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm./ wniesie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfina następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie:

 • W projekcie nie uwzględniono ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Szczecina wydanej dla Powiatu Gryfińskiego na rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82 z przeznaczeniem części budynku na Urząd Pracy ? szkoła ta jest położona na terenie oznaczonym w projekcie planu jako G5-64.US.25 ? usługi sportu ? nie uwzględniono również, że obiekt ten pełni również funkcję mieszkalną.
  W przedmiotowej sytuacji zachodzi więc naruszenie przepisu art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z którego wynika, że w przypadku, gdy dla danego terenu istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, plan miejscowy nie może naruszać praw podmiotowych wynikających z tej decyzji. W doktrynie nie budzi wątpliwości, że w sytuacji, gdy względem nieruchomości objętej planem miejscowym wydano pozwolenie na budowę, które jest ostateczne (a sytuacja taka zachodzi w przedmiotowym przypadku), to inwestor może przystąpić do robót budowlanych i wejście w życie planu miejscowego dla obszaru, na którym zamierza inwestować, nie może go pozbawić tej możliwości (Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Beck, Warszawa 2008, s. 524 ? 525). Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne wydaje się uwzględnienie w uchwalanym planie miejscowym, przy określeniu przeznaczenia terenu powołanej decyzji i wynikających z niej prawnych konsekwencji.
 • Brak uwzględnienia w planie decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla terenu działek nr 75/9 i 75/10 z obrębu 5 m. Gryfino (budowa dwóch budynków jednorodzinnych mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo?garażową i ustalenie funkcji G5-64.US.25.
 • Brak uwzględnienia w planie decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla terenu działek nr 75/11 i 75/12 z obrębu 5 m. Gryfino (budowa dwóch budynków jednorodzinnych mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo?garażową i ustalenie funkcji G5-64.US.25.

W tym kontekście podnieść należy, że przedmiotowe decyzje dopuszczają budowę na przedmiotowych działkach budynków jednorodzinnych mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą funkcją gospodarczo?garażową. Brak uwzględnienia tak określonego przeznaczenia nieruchomości spowoduje, że nastąpi obniżenie wartości działek i uniemożliwi Powiatowi Gryfińskiemu gospodarowanie tymi nieruchomościami (stanowiącymi przedmiot jego własności) w sposób racjonalny. W orzecznictwie wskazuje się, że w ramach procedury sporządzania projektu planu miejscowego, arbitralne rozstrzygnięcia godzące w interes indywidualny należy uznać za niedopuszczalne (wyrok WSA w Białymstoku z 30 września 2004 r., II SA/Bk 378/2004). W opinii Zarządu Powiatu w Gryfinie, brak uwzględnienia w treści projektu planu powołanych decyzji o warunkach zabudowy stanowi arbitralne rozstrzygnięcie, godzące w sposób rażący w interes Powiatu jako właściciela nieruchomości. Dodać tu należy, że zgodnie z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo do określonego zagospodarowania terenu. W doktrynie wskazuje się, że w toku przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy w pełni to prawo uwzględniać, dokonując tych ograniczeń jedynie w krańcowych przypadkach (Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Beck, Warszawa 2008, s. 56 ? 57). Nawet przy przyjęciu tezy, że ograniczenia w prawie własności Powiatu w niniejszej sytuacji byłyby dopuszczalne, należy zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenia dokonane w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie godzą w istotę prawa własności Powiatu, zupełnie uniemożliwiając mu dotychczasową działalność na przedmiotowych nieruchomościach. Ograniczenia pozostawiające właścicielom działek jedynie pozór prawa własności są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego niedopuszczalne (wyrok WSA w Warszawie z 29 lutego 2008 r., IV SA/Wa 2350/07, LEX nr 515330).
Dodać należy, że organy gminy zgodnie z art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są w swoich działaniach związane zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta ma wymiar środowiskowy, społeczny oraz ekonomiczny. W opinii Zarządu Powiatu proponowane rozstrzygnięcia zawarte w projekcie planu miejscowego w sposób istotny godzą w społeczny i ekonomiczny wymiar zasady zrównoważonego rozwoju, znacząco utrudniając organom Powiatu gospodarowanie przedmiotowymi nieruchomościami zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki (określonymi w art. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz naruszając tym samym interes społeczny. Argumenty związane z bardzo wyważonym ograniczaniem prawa własności są podzielane również w literaturze z zakresu gospodarki przestrzennej. J. Parysek wskazuje, że ograniczenia prawa własności powinny być dokonywane w sytuacjach szczególnych i ostatecznych (J. Parysek "Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej", Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, s. 102 ? 103).

 • W projekcie planu miejscowego nie uwzględniono także przeznaczenia działki nr 75/13 na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych oraz działki nr 75/4 jako drogi dojazdowej. Powyższe rozstrzygnięcie również stanowi naruszenie prawa własności właściciela niniejszych nieruchomości, znacząco ograniczając jego dotychczasowe uprawnienia. Również w tym zakresie należy wskazać, że niniejsze rozstrzygnięcia znacząco utrudniają Powiatowi realizację zasady "prawidłowej gospodark".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2011-09-12 15:28:11
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-12 15:28:11

Strona odwiedzona 504 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.