Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 152/2011 z dnia 2011-10-27

w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków budżetu powiatu gryfińskiego, pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w roku 2011.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz.113 ), art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505; M.P. z 2008 r. Nr 79, poz.698 i Nr 80, poz.707; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz.666, Nr 130, poz. 1070, nr 215, poz.1664; M.P. z 2009 r. Nr 57, poz.780 i Nr 69, poz. 893; Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657; M.P. z 2010 r. Nr 74, poz. 945, Nr 78, poz. 965 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 332, Nr 99, poz. 569, Nr 94, poz. 551, Nr 122, poz. 695, Uchwały Nr XLV/400/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1.

 1. Przeznacza się środki finansowe z budżetu powiatu gryfińskiego, pochodzące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy), na realizację zadania pn: "DOŚWIADCZENIA FIZYCZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 2. Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).

§2. W wyniku realizacji zadania wymienionego w §1 zostanie osiągnięty:

 1. efekt ekologiczny:
  1. Uwrażliwienie na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska i ich wpływu na zdrowie ludzi.
  2. Planowanie rozwiązań w zakresie ochrony badanego elementu środowiska.
  3. Promowanie edukacji ekologicznej.
 2. efekt rzeczowy:
  1. Laptop wraz z oprogramowaniem, zasilacze oraz zestawy doświadczalne do wykorzystania przy poznawaniu nowych metod badawczych, procesów fizycznych oraz pogłębianiu wiedzy z zakresu zjawisk fizycznych.

§3. Ustala się zasady, terminy i sposób realizacji zadania określonego w § 1:

 1. W ramach zadania zrealizowane zostaną wydatki wyszczególnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięć kwot w zakresie poszczególnych rodzajów zakupów, pod warunkiem realizacji wszystkich wyszczególnionych rodzajów wydatków oraz nie przekroczenia kwoty całkowitej dotacji.
 3. Rozpoczęcie realizacji zadania następuje po uprzednim zwiększeniu planu finansowego i otrzymaniu informacji stosownie do art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm).
 4. Uruchomienie środków pieniężnych na realizację zadania może następować jednorazowo lub w transzach, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem zapisów zawartych w punkcie 3.
 5. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie zadania następuje z dniem otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 3, a zakończenie upływa z dniem 10.12.2011 r.
 6. Termin całkowitego rozliczenia zadania: 19.12.2011 r.

§4. Zobowiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do:

 1. Realizacji zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i terminami ustalonymi w § 3.
 2. Wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Zwrotu kwoty pozostałej, w przypadku nie wykorzystania w całości kwoty przekazanej na zadanie, z chwilą powstania takiego obowiązku.
 4. Po zakończeniu realizacji zadania tj. w terminie określonym w § 3 pkt 6, przedłożenia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie całkowitego rozliczenia zadania.
 5. Dołączenia do rozliczenia, kompletu dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania, tj.:
  1. uwierzytelnionych kopii: rachunków, faktur, umów zatwierdzonych do wypłaty przez osoby uprawnione,
  2. dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, protokołów odbioru,
  3. dokumentów potwierdzających realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 6. Sporządzenia na druku (w formie sprawozdania) specyfikacji wszystkich poniesionych wydatków, związanych z realizacją zadania.
 7. Sporządzenia w formie opisowej uzyskania efektu ekologicznego i załączenia go do dokumentów wyszczególnionych w pkt 5, w terminie określonym w § 3 pkt 6.
 8. Niedostarczenie całkowitego rozliczenia rzeczowo-finansowego w ciągu 30 dni od upływu terminu o którym mowa w § 3 pkt 6, stanowić może podstawę do zmniejszenia planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§5.

 1. Uchwała może być wypowiedziana, a przekazane środki finansowe podlegają zwrotowi w przypadku stwierdzenia:
  1. wykorzystania dofinansowania lub jego części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy,
  2. odstąpienia od realizacji zadania, na które zostały przeznaczone środki finansowe,
  3. nie zakończenia w terminie zadania.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1, zobowiązania wynikające z dokumentów wyszczególnionych w § 4, z powodu ich wad, błędów itp., ponosi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 3. Naruszenie postanowień określonych w § 3 pkt 2 i § 4 stanowić będzie podstawę do zmniejszenia planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz powodować zwrot środków pieniężnych wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek budżetu powiatu, w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego zdania.

§6.

 1. Sposób wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz dokumenty w zakresie prawidłowości realizacji zadania mogą być poddane kontroli.
 2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
 3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Na żądanie kontrolującego należy dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 4. Odmowa udostępnienia i współdziałania z kontrolującym jest równoznaczna z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu środków finansowych.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-10-31 13:34:49
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-31 13:34:49

Strona odwiedzona 485 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.