Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

63 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 203/2012 z dnia 2012-02-09

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 200 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 200 000,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 200 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 211 468,86 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 201 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 201 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 5 779,50 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5 779,50 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 4 689,36 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 4 689,36 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 11 468,86 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 1 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 5 779,50 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5 779,50 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 4 689,36 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 4 689,36 zł

§ 3. W Uchwale Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Stare Czarnowo kwota 140 000,00 zł (dotacja celowa z Gminy Stare Czarnowo zgodnie z umową z dnia 22.11.2011 r.) oraz przebudowę chodnika w m. Krzymów kwota 60 000,00 zł (dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z Gminy Chojna, zgodnie z umową z dnia 30.11.2011 r. w sprawie wspólnej realizacji w 2012 roku robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1390Z Chojna-Piasek, w miejscowości Krzymów).
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się o 1 000,00 zł paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło - szacunek brakarski drzew w pasach drogowych), przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Finansowanie - środki własne powiatu.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami między zadaniami inwestycyjnymi. Zwiększa się o 5 779,50 zł plan wydatków na zadanie "Projekt wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji c.o., c.w., e.e oraz termomodernizacja obiektu-budynek Niepodległości 39 w Gryfinie" przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadanie" Termomodernizacja budynku pawilonu IV edukacyjnego w Nowym Czarnowie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, stropodachu i wymiana stolarki okiennej". Finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85111-Szpitale ogólne. Zwiększa się o 4 689,36 zł paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie", przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Finansowanie - środki własne powiatu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-02-10 11:20:30
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-10 11:20:30

Strona odwiedzona 538 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.