Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

67 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 221/2012 z dnia 2012-03-01

w sprawie ustalenia liczby oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2012/2013

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232; Dz. U. z 2009 r. Nr 31 oz. 208) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się liczbę oddziałów oraz uczniów i słuchaczy klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach ponadgimnazjalnych, w ilości wskazanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Ostateczne ustalenie liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów, o której mowa w ust. 1 nastąpi po wyborze szkół przez kandydatów.

§ 2.

 1. Ustala się zasady przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych w roku szkolnym 2012/2013, w następujący sposób: do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy oraz zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowane są, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej powinna wynosić:
  1. w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16,
  2. w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8;
 3. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim formą realizacji obowiązku szkolnego są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi:
  1. zespołowe (2-4 osób) 4 godziny dziennie ( 20 godz. tygodniowo),
  2. indywidualne 2 godziny dziennie (10 godz. tygodniowo).
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.

§ 3. W związku z trudnymi warunkami demograficznymi dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, za zgodą organu prowadzącego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, a także przekazują ustalenia kuratorowi oświaty.

Planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych ustalono na podstawie przedłożonych wniosków przez dyrektorów szkół, po uwzględnieniu danych demograficznych dotyczących liczby absolwentów gimnazjów w powiecie oraz analizy naboru w poprzednim roku szkolnym.

Liczba klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością otrzymanych skierowań do kształcenia specjalnego.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-03-05 10:57:36
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 10:57:36

Strona odwiedzona 457 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.