Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 246/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887) w związku z §2 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na 2012 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Maksymalne kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego wynoszą:
  1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe - nie więcej niż 80% kosztów opłaty semestralnej studiów płatne w każdym semestrze, po udokumentowaniu zaliczenia semestru poprzedniego;
  2. dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki - nie więcej niż 90% kosztów opłaty za formę doskonalenia;
  3. dofinansowanie szkolenia rad pedagogicznych - wg potrzeb zaplanowanych na dany rok, w ramach posiadanych środków;
  4. dofinansowanie kosztów przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje - wg potrzeb zaplanowanych na dany rok, w ramach posiadanych środków.
 2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2012.

§ 3.

 1. Ustala się następujące formy i specjalności kształcenia, na które przyznawane będą środki na dofinansowanie w 2012 r.:
  1. Formy kształcenia:
   1. studia magisterskie
   2. studia licencjackie
   3. studia podyplomowe
  2. Formy doskonalenia:
   1. kursy kwalifikacyjne
   2. kursy doskonalące
   3. warsztaty
   4. seminaria
   5. konferencje
  realizowane zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki.

§ 4. Wzór wniosku dyrektora szkoły/ placówki oświatowej o przyznanie środków oraz wzór sprawozdania z wykorzystania tych środków stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek akceptuje Starosta Gryfiński. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

 1. Dyrektor jest zobowiązany do monitorowania wydatkowania środków i przekazania do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki informacji na temat środków niewykorzystanych wg stanu na dzień 30 września 2012 r. wraz z uzasadnieniem ewentualnego dalszego wykorzystania środków do końca 2012 r.
 2. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki może zawnioskować do Zarządu Powiatu o przeniesienie niewykorzystanych środków, o których mowa w ust. 1 do innej szkoły/placówki oświatowej, w której zachodzi konieczność wydatkowania dodatkowych środków na doskonalenie.

§ 7. Do dnia 31 marca 2013 r. dyrektorzy szkół/placówek złożą w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki sprawozdanie z wykorzystania w roku 2012 środków finansowych, o których mowa w § 1 uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorom szkół/placówek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), organ prowadzący ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowuje również na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek.

Projekt uchwały został skonsultowany z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-24 08:28:29
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-24 08:28:29

Strona odwiedzona 456 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.