Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

88 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 291/2012 z dnia 2012-07-18

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia dla terenu położonego w obrębie Osinów Dolny

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. nr 32 poz. 159) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cedyni dla terenu położonego w obrębie Osinów Dolny z następującymi uwagami:

 1. działka nr 239/25 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia położona jest na terenie oznaczonym kolorem czerwonym o symbolu UA - (U) tereny usług: (UA) administracji, natomiast w projekcie planu działka leży na terenie oznaczonym symbolem 1U1a - teren usług, z podziałem na strefy funkcjonalne: strefa lokalizacji usług administracji oraz usług związanych z obsługą ruchu granicznego oraz 1U1c - teren usług, z podziałem na strefy funkcjonalne: strefa usług z zielenią towarzyszącą o ograniczeniach w użytkowaniu ze względów ekofizjograficznych, infrastruktury technicznej i przepisów odrębnych - niezgodność projektu planu ze studium,
 2. dla działki nr 239/25 Burmistrz Cedyni decyzją z dnia 22 czerwca 2011r., znak: INF - EW - 7331/7/2010-11, wydał warunki zabudowy dla inwestycji budowy budynku handlowo - gastronomicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową - brak uwzględnienia ustaleń decyzji o warunkach zabudowy w projekcie planu,
 3. działka nr 239/20 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia położona jest na terenie oznaczonym paskami koloru biało - szaro - czerwonego o symbolu PU-woh - tereny zabudowy o funkcji mieszanej produkcyjno - usługowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, natomiast w projekcie planu działka leży na terenie oznaczonym symbolem 1U1b - teren usług, z podziałem na strefy funkcjonalne: strefa lokalizacji usług: oświaty, kultury, administracji, zdrowia i turystyki oraz 1U1c - teren usług, z podziałem na strefy funkcjonalne: strefa usług z zielenią towarzyszącą o ograniczeniach w użytkowaniu ze względów ekofizjograficznych, infrastruktury technicznej i przepisów odrębnych - niezgodność projektu planu ze studium,
 4. działka nr 239/22 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia położona jest na terenie oznaczonym paskami koloru biało - szaro - czerwonego o symbolu PU-woh - tereny zabudowy o funkcji mieszanej produkcyjno - usługowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, natomiast w projekcie planu działka leży na terenie oznaczonym symbolem 5KP - teren parkingu dla samochodów osobowych z zakazem m.in. podziału tego terenu - niezgodność projektu planu ze studium,
 5. działka nr 327 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia położona jest na terenie oznaczonym paskami koloru biało - szaro - czerwonego o symbolu PU-woh - tereny zabudowy o funkcji mieszanej produkcyjno - usługowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, natomiast w projekcie planu działka leży na terenie oznaczonym symbolem 2U2 - teren usług administracji i turystyki - niezgodność projektu planu ze studium,
 6. działka nr 328 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia położona jest na terenie oznaczonym paskami koloru biało - szaro - czerwonego o symbolu PU-woh - tereny zabudowy o funkcji mieszanej produkcyjno - usługowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, natomiast w projekcie planu działka leży na terenie oznaczonym symbolem 4U4 - teren usług turystycznych, handlu i gastronomii z zakazem m.in. lokalizacji stacji paliw - niezgodność projektu planu ze studium,
 7. działka nr 251/1 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia położona jest na terenie oznaczonym paskami koloru biało - szaro - czerwonego o symbolu PU-woh - tereny zabudowy o funkcji mieszanej produkcyjno - usługowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, natomiast w projekcie planu działka leży na terenie oznaczonym symbolem 2U2 - teren usług administracji i turystyki - niezgodność projektu planu ze studium,
 8. działka nr 241/5 zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia położona jest na terenie oznaczonym paskami koloru biało - szaro - czerwonego o symbolu PU-woh - tereny zabudowy o funkcji mieszanej produkcyjno - usługowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, natomiast w projekcie planu działka leży na terenie oznaczonym symbolem 3U3 - teren usług z zielenią związanych z obsługą turystyki - niezgodność projektu planu ze studium,
 9. z uwagi na zlikwidowanie istniejącego na terenie objętym projektem planu przejścia granicznego, ujęcie funkcji zagospodarowania terenu związanej ze zlikwidowaną działalnością tj. ustalenie w projekcie planu terenu usług związanych z obsługą ruchu granicznego, jest nieuzasadnione,
 10. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej ustala się w projekcie planu, że odprowadzanie ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych następuje do istniejących systemów, zawartych w wyznaczonych w rysunku planu przestrzeniach technicznych głównych sieci i urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej - powyższe sformułowanie jest nieprecyzyjne i należy je zmienić, gdyż w takiej postaci gwarantuje ono podłączenie się nowym podmiotom do istniejących instalacji, nawet w przypadku braku zgody właściciela - istniejąca na tym terenie kanalizacja deszczowa docelowo została wybudowana i dopuszczona do użytkowania dla konkretnego przedsięwzięcia, tj. przejścia drogowego wraz z przylegającymi obiektami i parkingami - z uwagi na fakt, iż istniejący system kanalizacji nie jest kanalizacją komunalną, wprowadzenie powyższego sformułowania jest nieuzasadnione.
 11. wymienione w treści projektu planu "ścieki sanitarne" (§ 2 ust. 9 pkt 2) i "wody deszczowe" (§ 2 ust. 9 pkt ) należy zastąpić odpowiednią nazwą dostosowaną do danego rodzaju ścieków zgodnie z ustawą Prawo wodne tj. "ścieki bytowe", "ścieki komunalne", "ścieki przemysłowe", "wody opadowe lub roztopowe",
 12. nie jest jednoznacznie określone, co rozumie się pod pojęciem "usług uciążliwych" -wskazane jest określenie definicji z podaniem przepisu prawnego,
 13. proponuje się dopisać punkt dotyczący gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne: "Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych przepisami odrębnymi".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2012-07-19 15:16:52
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-19 15:16:52

Strona odwiedzona 318 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.