Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

89 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 297/2012 z dnia 2012-07-26

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Jolancie Majewskiej - Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działania 3.5 - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół", konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Pani Jolancie Majewskiej - Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 w Gryfinie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie zatwierdzania i realizacji projektu, o którym mowa w § 1, a w szczególności do:

 1. zawierania umów w sprawie realizacji projektu,
 2. zatwierdzania raportów z realizacji projektu,
 3. kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu, pod warunkiem uzyskania dofinansowania o którym mowa w § 1.

§ 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 2 udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Powiat Gryfińskie przystąpił w roku 2011 do projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli".

Według będącej w fazie konsultacji społecznych nowelizacji ustawy o systemie oświaty, poczynając od roku 2016 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ma być nowym zadaniem oświatowym samorządów powiatowych. Udział w projekcie wdrożeniowym ma pomóc w dobrym przygotowaniu się do realizacji tych zadań zarówno pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosił konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działania 3.5 - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół", w ramach typu projektu: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, obejmujące:

 • pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
 • prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
 • powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 5 lipca 2012 r. do wyczerpania limitu środków na dofinansowanie projektów. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono kwotę 167 000 000 PLN. O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty, w tym miasta na prawach powiatu. Powiat może oddelegować realizację działań projektowych do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z tym, istnieje konieczność udzielenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych ze złożeniem wniosku aplikacyjnego, a w przypadku uzyskania dofinansowania z jego realizacją.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2012-07-31 13:43:35
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-31 13:43:35

Strona odwiedzona 268 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.