Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

92 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 306/2012 z dnia 2012-08-16

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego "Młody przedsiębiorca" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Działanie 6.2 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 nr 23 poz.220, Nr 11362, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 69, poz.415, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz.1052, Nr 161, poz. 1278, Nr 191, poz. 1366, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1725 i poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1211, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. Nr 589 i Nr 769) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu (DZ.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r., Nr 57, poz. 1044), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt "Młody przedsiębiorca" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL 2007-2013 (POKL) Działanie 6.2 zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu (Nr wniosku KSI SIMIK: WND-POKL.06.02.00-32-086/12) stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10.08.2012 r. (Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-086/12-00).

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu "Młody przedsiębiorca", w tym do podpisywania aneksów do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie podpisywania wniosków aplikacyjnych.

§ 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.10.2012 r. do 31.12.2020 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński - Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu "Młody Przedsiębiorca" z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI POKL. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania. W dniu 10 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Powiatem Gryfińskim.

Celem projektu jest:

 • objęcie wsparciem 18 młodych bezrobotnych z terenu powiatu gryfińskiego, którzy zamierzają uruchomić własna działalność gospodarcza,
 • utworzenie nowych miejsc pracy przez 14 bezrobotnych do 25 roku życia z powiatu gryfińskiego,
 • nabycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości przez 16 młodych bezrobotnych osób z terenu powiatu gryfińskiego,
 • nabycie umiejętności w zakresie przygotowania biznesplanu działalności gospodarczych przez 16 bezrobotnych do 25 roku życia z powiatu gryfińskiego.

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako realizator projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej przystąpienie do realizacji projektu "Młody przedsiębiorca" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (na czas niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.10.2012 r. do 31.12.2020 r.) do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu "Młody przedsiębiorca", w tym do podpisywania aneksów do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie podpisywania wniosków aplikacyjnych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
mgr Bogusława Florek

data opublikowania: 2012-08-17 13:18:24
data ostatniej aktualizacji: 2012-08-17 13:18:24

Strona odwiedzona 354 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.