Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

105 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 359/2012 z dnia 2012-11-22

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218), Dz.U.2008 Nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 Nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 Nr 92, poz.753, Dz.U.2010 Nr 28, poz.142, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 106, poz.675, Dz.U.2010, Nr 40, Poz.230, Dz.u.2011, Nr 21, poz. 113, Dz.U.2011, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2008 Nr 69, poz.415, Dz.U.2008 Nr 70, poz.416, Dz.U.2007 Nr 192, poz.1378, Dz.U.2008 Nr 171, poz.1056, Dz.U.2008 Nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 Nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 Nr 6, poz.33, Dz.U.2009 Nr 69, poz.595, Dz.U.2009 Nr 97, poz.800, Dz.U.2009 Nr 91, poz.742, Dz.U.2009 Nr 115, poz.964, DzU.2009 Nr 125, poz.1035, Dz.U.2009 Nr 127, poz.1052, Dz.U.2009 Nr191, poz.1366, Dz.U.2009 Nr 161, poz.1278, Dz.U.2009 Nr 219, poz.1706, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 81, poz.531, Dz.U.2010 Nr 239, poz.1593, Dz.U.2010, Nr 238, poz.1578, Dz.U.2010, Nr254, poz.1700, Dz.U.2010, Nr 257, poz.1725, Dz.U.2010, Nr 257, poz.1726, Dz.U.2010, Nr 257, poz. 1725, Dz.U.2011, Nr 106, poz.622, Dz.U.2011, Nr 171, poz.1016, Dz.U.201, Nr 45, poz. 235, Dz.U.2011, Nr 205, poz. 1211, Dz.U.2011, Nr 291, poz.1707, Dz.U.2012, Nr 589, Dz.U.2012 Nr769) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Zatwierdza się do realizacji projekt "Kobieta - atrakcyjny pracownik" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu (Nr wniosku KSI SIMIK: WND-POKL.06.01.01-32-119/12) stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-32-119/12-00.

§ 2 Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik", w tym do podpisywania aneksów do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie podpisywania wniosków aplikacyjnych.

§ 3 Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.11.2012 r. do 31.12.2020 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.11.2012 r.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI POKL. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania. Na podstawie złożonego wniosku została sporządzona umowa o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a projektodawcą, tj,: Powiatem Gryfiński/ Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie (Nr umowy: UDA-POKL. 06.01.01-32-119/12-00).

Celem projektu jest:

 • objęcie wsparciem 40 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu gryfińskiego, w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, z wykształceniem minimum zawodowym;
 • nabycie kompetencji zawodowych przez 34 bezrobotne kobiety z powiatu gryfińskiego;
 • zmotywowanie 40 bezrobotnych kobiet z powiatu gryfińskiego do aktywności zawodowej,
 • nabycie umiejętności poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych przez 40 bezrobotnych kobiet z powiatu gryfińskiego,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez 40 bezrobotnych kobiet z powiatu gryfińskiego,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy przez 34 bezrobotne kobiety z powiatu gryfińskiego,
 • podjecie zatrudnienia/samo zatrudnienia przez 45% kobiet objętych działaniami projektu.

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako realizator projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej przystąpienie do realizacji projektu "Kobieta-atrakcyjny pracownik" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (na czas niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.11.2012 r. do 30.04.2014 r .) do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik", w tym do podpisywania aneksów do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie podpisywania wniosków aplikacyjnych.
 4. data opublikowania: 2012-11-23 14:31:00
  data ostatniej aktualizacji: 2012-11-23 14:31:00

  Strona odwiedzona 302 razy
  Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
  Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.