Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 369/2012 z dnia 2012-12-20

w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Dz. U.z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nie podejmować inicjatywy uchwałodawczej w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej przez F.B.H.U "MODEHPOLMO" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Henryka Rodakowskiego 1/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "MODEHPOLMO" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Henryka Rodakowskiego 1/5 zwróciła się z prośbą o powołanie Społecznej Straży Rybackiej przy F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o.o. oraz załączyła proponowany regulamin Społecznej Straży Rybackiej. Określa on szczegółową organizację oraz sposób działania Społecznej Straży Rybackiej.
Zgodnie z wnioskiem potrzeba utworzenia Społecznej Straży Rybackiej wynika z nasilenia przypadków zorganizowanego kłusownictwa, niszczenia sprzętu rybackiego, nie-uprawnionego wędkowania oraz zwiększenia zagrożenia wód i terenów przyległych zanieczyszczeniami przemysłowymi oraz zwykłą dewastacją terenów okalających stanowiska wędkarskie przez tzw. dziką turystykę.

Firma F.B.H.U. "MODEHPOLMO" Sp. z o.o. jest uprawniona do rybactwa:

 • na obwodzie rybackim Jeziora Miedwie na rzece Płonia nr 4, obejmującym część Jeziora Miedwie, Jezioro Żelewo, Płonne, Klasztorne, Cysterskie,
 • na obwodzie rybackim jeziora Będgoszcz na Kanale Ostrowica nr 1 obejmującym Jezioro Będgoszcz, Okole, Babin,
 • na obwodzie rybackim Jeziora Wełtyń na rzece Omulna nr 1 obejmującym Jezioro Wełtyń, Zamkowe, Krzywe, Prusino Duże, Chwastnica,
 • na obwodzie rybackim Jeziora Glinno na Kanale Żelisławiec nr 1 obejmującym Jezioro Glinno Duże, Glinno Małe,
 • oraz poza obwodami na Jeziorze Binowo i Piasecznik Wielki.

Zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym "Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa". Z cytowanego wyżej artykułu wynika, że istnieją dwie alternatywne drogi na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej tj. utworzenia SSR w drodze uchwały rady powiatu na wniosek starosty albo wyrażenia zgody przez radę powiatu na jej utworzenie na wniosek zainteresowanych organizacji społecznych lub uprawnionych do rybactwa. W ustawie mowa jest jednak o Społecznej Straży Rybackiej w liczbie pojedynczej. Ponadto art. 24 ust.1a w/w ustawy mówi, że regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala rada powiatu, przy czym znowu mowa jest o jednym regulaminie.
Z tak skonstruowanych przepisów ustawy można wnioskować, że intencją ustawodawcy była możliwość utworzenia jednej Społecznej Straży Rybackiej na terenie danego powiatu, nie zaś kilku odrębnych społecznych straży rybackich działających na tym samym terenie i przypisanych do różnych organizacji społecznych lub uprawnionych do rybactwa.
Wykładnią również co do utworzenia jednej straży na terenie powiatu są rozstrzygnięcia Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskane przez inne powiaty, w których uprawnieni do rybactwa wnioskowali o utworzenie społecznej straży rybackiej. Według Departamentu "(...) użycie przez prawodawcę spójnika albo oznacza, że rada powiatu może sama utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na jej utworzenie przez zainteresowane podmioty. Powyższe wyklucza zastosowanie przez radę powiatu dwóch rozwiązań jednocześnie, co oznacza, iż w sytuacji gdy na terenie powiatu została już utworzona Społeczna Straż Rybacka, zainteresowane podmioty (organizacje społeczne lub uprawnieni do rybactwa) winy przystąpić do tej już istniejącej".
Również prof. zw. dr hab. nauk prawnych Wojciech Radecki w książce "Kompendium Prawa Rybackiego" (wyd. IV, Poznań 2011) interpretując wyżej cytowany przepis ustawy mówi, że "jeżeli w powiecie już istnieje Społeczna Straż Rybacka, to zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnieni do rybactwa mogą jedynie przystąpić do istniejącej, nie ma natomiast podstaw, aby tworzyli nową swoją".
Na terenie powiatu gryfińskiego funkcjonuje Społeczna Straż Rybacka utworzona na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu w Szczecinie. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na jej utworzenie Uchwałą Nr VII/69/99 z dnia 30 czerwca 1999r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/161/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2000r., na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym.
Należy nadmienić, że nie istnieją przeszkody prawne, które uniemożliwiły by przystąpienie zainteresowanego podmiotu do już istniejącej straży.
Biorąc pod uwagę wyżej opisany stan formalno-prawny, na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, nie ma możliwości utworzenia kolejnej SSR na terenie powiatu gryfińskiego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Karina Osińska
Zastępca Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

data opublikowania: 2012-12-21 14:45:38
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 14:45:38

Strona odwiedzona 587 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.