Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 372/2012 z dnia 2012-12-20

w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu systemowego "Piramida kompetencji" II edycja - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218), Dz.U.2008 Nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 Nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 Nr 92, poz.753, Dz.U.2010 Nr 28, poz.142, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 106, poz.675, Dz.U.2010, Nr 40, Poz.230, Dz.u.2011, Nr 21, poz. 113, Dz.U.2011, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2008 Nr 69, poz.415, Dz.U.2008 Nr 70, poz.416, Dz.U.2007 Nr 192, poz.1378, Dz.U.2008 Nr 171, poz.1056, Dz.U.2008 Nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 Nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 Nr 6, poz.33, Dz.U.2009 Nr 69, poz.595, Dz.U.2009 Nr 97, poz.800, Dz.U.2009 Nr 91, poz.742, Dz.U.2009 Nr 115, poz.964, DzU.2009 Nr 125, poz.1035, Dz.U.2009 Nr 127, poz.1052, Dz.U.2009 Nr191, poz.1366, Dz.U.2009 Nr 161, poz.1278, Dz.U.2009 Nr 219, poz.1706, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 81, poz.531, Dz.U.2010 Nr 239, poz.1593, Dz.U.2010, Nr 238, poz.1578, Dz.U.2010, Nr254, poz.1700, Dz.U.2010, Nr 257, poz.1725, Dz.U.2010, Nr 257, poz.1726, Dz.U.2010, Nr 257, poz. 1725, Dz.U.2011, Nr 106, poz.622, Dz.U.2011, Nr 171, poz.1016, Dz.U.201, Nr 45, poz. 235, Dz.U.2011, Nr 205, poz. 1211, Dz.U.2011, Nr 291, poz.1707, Dz.U.2012, Nr 589, Dz.U.2012 Nr769) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" II edycja - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2 Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. zawarcia porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" II edycja - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tego porozumienia.
 2. realizacji projektu zgodnie z porozumieniem, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją, rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 1. § 3
 2. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do podpisania porozumienia, realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 20.12.2012 r. do 31.03.2015 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" II edycja - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL.

Przystąpienie do realizacji projektu wiąże się z:

 • podpisaniem porozumienia dotyczącego realizacji projektu na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2014 roku;
 • prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej na rzecz realizacji Projektu;
 • otrzymaniem dofinansowania na wynagrodzenie 1 pośrednika pracy lub 1 doradcy zawodowego;
 • zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach środków Funduszu Pracy przeznaczonego na: szkolenia, zakup i rozwijanie oraz eksploatację systemów teleinformatycznych (planowany zakup programu SPISS oraz Echo PerformanSe wraz z przeszkoleniem pracowników z jego obsługi);
 • wykazaniem wzrostu lub utrzymania ilości stanowisk pracy związanych z pośrednictwem pracy lub z doradztwem zawodowym w stosunku do stanu z dnia 31.12.2012 roku.

Przewidywany koszt realizacji projektu w ramach niniejszego porozumienia - 83 837,00 zł , w tym:

 • w roku 2013 - 51 337,00 zł:
 • 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 1 pracownika - doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
 • 21 337,00 zł jako wkład własny w ramach środków Funduszu Pracy na zakup oprogramowania oraz koszt szkoleń pracowników;
 • w roku 2014 - 32 500,00 zł dofinansowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenie 1 pracownika - doradcy zawodowego lub pośrednika pracy.

Realizacja projektu wiąże się z zaciąganiem zobowiązań finansowych dotyczących zaplanowanych w ramach projektu zadań oraz ich rozliczaniem, zatwierdzaniem wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań.

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako partner przy realizacji projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej przystąpienie do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" II edycja - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie m.in. do:

 1. zawarcia porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Piramida kompetencji" II edycja - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tego porozumienia.
 2. realizacji projektu zgodnie z porozumieniem, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją, rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań
 3. podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu, do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie mgr Bogusława Florek

data opublikowania: 2012-12-21 14:48:27
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 14:48:27

Strona odwiedzona 259 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.