Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

116 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 398/2013 z dnia 2013-02-07

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2012 roku

Na podstawie art. 30a ust. 4 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.

1), Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 17 lutego 2013 r. przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Radzie Powiatu w Gryfinie, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli a także dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący jst przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego na wzorze ustalonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 35 z późn. zm.)

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa powyżej w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych, ponieważ wszystkie średnie wynagrodzeń, określone ustawą Karta Nauczyciela, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostały osiągnięte.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-02-07 12:25:47
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 12:25:47

Strona odwiedzona 278 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.