Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 407/2013 z dnia 2013-02-14

w sprawie metod wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 4 ust. 4, art. 4a ust. 1, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz.1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz.855, poz. 1342) oraz § 6, ust. 2, § 8, ust. 4, § 15 ust 1 pkt 5, § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861, z 2012 r. Dz. U. poz. 121), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł dokonuje się przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych wynikających z następujących okresów amortyzacji:
  1. 24 miesiące - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich;
  2. 24 miesiące - od licencji na wyświetlanie filmów oraz emisję programów radiowych i telewizyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2;
  3. 36 miesięcy - od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych;
  4. 60 miesięcy - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Jeżeli wynikający z umowy okres używania praw majatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 jest krótszy od podanego okresu, to do odpisów przyjmuje się okres wynikający z umowy.
 3. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych (z wyłączeniem gruntów i dóbr kultury) o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe (z wyłączeniem gruntów i dóbr kultury) o wartości równej lub niższej od 3.500,00 zł, umarza się jednorazowo, spisując 100 % ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
 5. Bez względu na wartość początkową jednorazowo umarza się:
  1. książki i inne zbiory biblioteczne;
  2. odzież i umundurowanie;
  3. meble i dywany;
  4. inwentarz żywy.
 6. Dla składników, o których mowa w ust. 4 ustala się następujące metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:
  1. ewidencję ilościowo - wartościową dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 1.000 zł do 3.500 zł włącznie oraz bez względu na wartość meble i dywany stanowiące wyposażenie jednostki;
  2. ewidencję ilościową, ze wskazaniem osób je użytkujących, dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 100 zł do 1000 zł włącznie oraz:
   1. bez względu na wartość - rodzajowo wyodrębnione składniki majątkowe stanowiące wyposażenie miejsc pracy, w tym;
    • radiomagnetofony, wentylatory biurowe stojące i biurkowe, lampki biurkowe, czajniki elektryczne, kalkulatory taśmowe,
    • aparaty telefoniczne zwykłe stacjonarne i przenośne (bez faksów), podstawki/uchwyty pod telefon i na dokumenty, telefony komórkowe,
    • urządzenia biurowe: gilotyny, obcinarki, bindownice, laminatory, niszczarki,
    • zegary biurowe, godła, tablice korkowe i inne tablice wiszące,
    • kasetki na pieniądze i dokumenty, numeratory, wizytowniki, apteczki, szafki na klucze i podobne, wieszaki stojące i wiszące, dziurkacze i zszywacze profesjonalne oraz kosze na śmieci,
   2. składniki majątkowe, których wartości początkowej nie sposób ustalić, zaś ich charakter wymaga objęcia ich kontrolą ewidencyjną;
  3. ewidencję szczegółową dla zbiorów bibliotecznych w sposób określony w odrębnych przepisach;
  4. ewidencję ilościową dla dóbr kultury;
 7. Ewidencja ilościowa (inwentarz) prowadzona jest dla:
  1. materiałów biurowych;
  2. zbiorów wspomagających (biblioteka zakładowa);
  3. wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w formie książki inwentarzowej;
  4. wyposażenia i odzieży ochronnej przydzielonej w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. Obejmuje się ewidencją wartościową materiały i towary powierzone.

§ 2. Odpisy aktualizujące wartość należności - należność główną i odsetki przypadające od tej należności głównej w pełnej wysokości (100 %) - ustala się na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, w szczególności są to należności wątpliwe:

 1. od podmiotu gospodarczego, który został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności - osoby prawne oraz od osoby fizycznej, która zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiała ruchomości niepodlegające egzekucji;
 2. bez względu na posiadane zabezpieczenia za wątpliwe uznaje się wszystkie należności dłużnika, który został postawiony w stan likwidacji lub gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku, albo zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów postępowania upadłościowego i naprawczego;
 3. których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem sądu o:
  1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
  2. umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
  3. ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku o ile należności tych nie odpisano wcześniej, jako nieściągalnych;
 4. kwestionowane przez dłużnika na drodze powództwa sądowego;
 5. stanowiące równowartość kwot podwyższających należności w stosunku, do których dokonano uprzednio odpisu aktualizującego.

§ 3. Uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz wynik finansowy:

 1. dokumenty rozliczeniowe dotyczące dostaw, robót i usług (faktury, rachunki), które wpłynęły do 5-go następnego miesiąca po miesiącu ich wystawienia, ujmuje się w księgach rachunkowych okresu, którego dotyczą, a za miesiąc grudzień bieżącego roku do 20-go stycznia następnego roku obrotowego;
 2. bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, z pominięciem konta 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów, można ewidencjonować wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości, w szczególności dotyczące:
  1. ubezpieczeń majątkowych płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,
  2. pronumerat czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,
  3. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  4. czynszów za najem lokali i dzierżaw płatnych za kilka okresów sprawozdawczych.

§ 4. Wyłączenia rozliczeń między jednostkami w łącznym sprawozdaniu finansowym dotyczą:

 1. wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;
 2. przychodów i kosztów wzajemnych świadczeń między jednostkami,
 3. nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami;
 4. zysków zawartych w aktywach - w wyniku sprzedaży przez jednostki organizacyjne innym jednostkom organizacyjnym środków trwałych i materiałów.

§ 5.

 1. Kierownicy jednostek dostosują prowadzenie rachunkowości do zasad wynikajacych z niniejszej uchwały w terminie do 31 marca 2013 r.
 2. Operacje gospodarcze wynikłe z wprowadzonych zmian należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych pod datą 1 stycznia 2013 r.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarzadu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje ujednolicenie niektórych zasad stosowanych przez jednostki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na sposób sporządzania sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego (bilans z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych).

data opublikowania: 2013-02-15 13:30:30
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-15 13:30:30

Strona odwiedzona 276 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.