Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 409/2013 z dnia 2013-02-21

w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218), Dz.U.2008 Nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 Nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 Nr 92, poz.753, Dz.U.2010 Nr 28, poz.142, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 106, poz.675, Dz.U.2010, Nr 40, Poz.230, Dz.u.2011, Nr 21, poz. 113, Dz.U.2011, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2008 Nr 69, poz.415, Dz.U.2008 Nr 70, poz.416, Dz.U.2007 Nr 192, poz.1378, Dz.U.2008 Nr 171, poz.1056, Dz.U.2008 Nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 Nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 Nr 6, poz.33, Dz.U.2009 Nr 69, poz.595, Dz.U.2009 Nr 97, poz.800, Dz.U.2009 Nr 91, poz.742, Dz.U.2009 Nr 115, poz.964, DzU.2009 Nr 125, poz.1035, Dz.U.2009 Nr 127, poz.1052, Dz.U.2009 Nr191, poz.1366, Dz.U.2009 Nr 161, poz.1278, Dz.U.2009 Nr 219, poz.1706, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 81, poz.531, Dz.U.2010 Nr 239, poz.1593, Dz.U.2010, Nr 238, poz.1578, Dz.U.2010, Nr254, poz.1700, Dz.U.2010, Nr 257, poz.1725, Dz.U.2010, Nr 257, poz.1726, Dz.U.2010, Nr 257, poz. 1725, Dz.U.2011, Nr 106, poz.622, Dz.U.2011, Nr 171, poz.1016, Dz.U.201, Nr 45, poz. 235, Dz.U.2011, Nr 205, poz. 1211, Dz.U.2011, Nr 291, poz.1707, Dz.U.2012, Nr 589, Dz.U.2012 Nr769) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się przystąpienie samorządu Powiatu Gryfińskiego reprezentowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie do realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON.

§ 2
Udziela się pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie m. in. do:

 1. zawarcia umowy na rzecz realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON oraz podpisywania aneksów do tej umowy.
 2. realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.

§ 3

 1. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 14.02.2013 r. do 31.03.2014 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.
 2. Pełnomocnik w granicach posiadanego umocowania może udzielić dalszego pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do ww. czynności związanych z realizacją projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych".

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Samorząd powiatu gryfińskiego, reprezentowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON

Przystąpienie do realizacji projektu wiąże się z:

 • podpisaniem umowy dotyczącego realizacji projektu w roku 2013.
 • dofinansowaniem - kwota na rok 2013 - 62 100,00 zł:
  • świadczenia na rehabilitację zawodową absolwentów skierowanych na staż - 36 000,00 zł
  • premie dla doradców zawodowych z tytułu objęcia opieką stażystów - 9 000,00 zł
  • premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów - 17 100,00 zł

Realizacja projektu wiąże się z zaciąganiem zobowiązań finansowych dotyczących zaplanowanych w ramach projektu zadań oraz ich rozliczaniem, zatwierdzaniem wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań.

Projekt "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" zakłada realizacje staży dla 10 bezrobotnych absolwentów niepełnosprawnych z terenu powiatu gryfińskiego.

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym. Program stanowi uzupełnienie działań ustawowych realizowanych przez tutejszy urząd pracy. Uczestnictwo w programie zwiększy możliwości zawodowe bezrobotnych absolwentów oraz stworzy szansę zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Program ułatwi też jego uczestnikom skuteczne zaprezentowanie się ewentualnemu przyszłemu pracodawcy, co w konsekwencji powinno przyczynić się do stworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych absolwentów.
Efektem towarzyszącym realizacji programu będzie przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa ze środków programu przekazywana jest:

 1. Absolwentom, skierowanym na staż przez powiatowy urząd pracy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową.
  Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż ? od 30% do 50% najniższego wynagrodzenia.
  ww. świadczenie na rehabilitację zawodową, jest wypłacane dodatkowo oprócz stypendium
 2. Doradcom zawodowym w postaci premii za opiekę nad stażystą, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia.
 3. Pracodawcom uczestniczącym w programie ? w postaci premii, w wysokości do 10 % najniższego wynagrodzenia za każdy miesiąc odbytego stażu, jako motywacja i czynnik promujący dobre praktyki przedsiębiorców obejmujących aktywizacją osoby będące w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby niepełnosprawne.

data opublikowania: 2013-02-25 10:26:31
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 10:26:31

Strona odwiedzona 210 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.