Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 418/2013 z dnia 2013-03-07

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (teks jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1) oraz art. 15 ust. 2a-2b i ust. 2d-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki, zwanej dalej "ofertami", w składzie:

 1. Jan Gładkow - członek Zarządu Powiatu - przewodniczący,
 2. Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - wiceprzewodniczący,
 3. Aleksandra Wiewióra - referent w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - sekretarz.

§ 2.

 1. Do zadań komisji należy w szczególności:
  1. analiza i ocena ofert w oparciu o wymagania formalne i kryteria wyszczególnione w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki, zwanych dalej "zadaniami", podanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego w dniu 25 stycznia 2013 r.,
  2. przedstawienie Zarządowi Powiatu w Gryfinie do dnia 21 marca 2013 r. protokołu z prac komisji zawierającego m.in. opinię o złożonych ofertach, uwzględniającą rekomendację co do wyboru ofert oraz propozycję przyznania oferentom wysokości środków publicznych na realizację zadań.
 2. Ustala się wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący.
 2. Do obowiązków przewodniczącego komisji należy w szczególności:
  1. organizowanie i kierowanie pracami komisji oraz koordynowanie procesu opiniowania ofert,
  2. zwoływanie, otwieranie, prowadzenie i zamykanie posiedzeń komisji,
  3. nadzorowanie przebiegu oraz sposobu dokumentowania prac komisji,
  4. reprezentowanie komisji wobec podmiotów, które złożyły ofertę, a także wobec Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 3. Przewodniczący oraz członkowie komisji i jej sekretarz, uczestnicząc w pracach komisji, działają na podstawie przepisów prawa, kierując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz bezstronnością.
 4. W sprawach dotyczących zaopiniowania złożonych ofert a należących do kompetencji komisji, komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 4. Udział w pracach komisji, osób wchodzących w jej skład, jest bezpłatny.

§ 5.

 1. Do osób wchodzących w skład komisji biorących udział w opiniowaniu oferty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) dotyczące wyłączenia pracownika, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Warunkiem udziału w opiniowaniu ofert jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik na 2 do uchwały.

§ 6. Obsługę administracyjno-biurową prac komisji prowadzi Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio komisji oraz Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Niniejsza uchwała określa skład oraz zakres obowiązków komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:

 1. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 2. oraz kultury fizycznej i turystyki.

Zadaniem komisji konkursowej jest ocena merytoryczna zgłoszonych ofert - uwzględniająca rekomendację co do wyboru ofert oraz propozycję przyznania oferentom wysokości środków publicznych na realizację zadań - a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-03-08 14:16:36
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-08 14:16:36

Strona odwiedzona 362 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.