Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

121 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 424/2013 z dnia 2013-03-14

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.) oraz § 4.ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012, poz. 964) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 427/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 19 ust. 1 wykreśla się lit. "b) księgowi, lit. c) administrator, lit. f) sprzątaczka.
 2. W § 19 ust. 1 ppkt 3 zapis "zespół opiekuńczo-terapeutyczny" otrzymuje brzmienie: "zespół terapeutyczno-opiekuńczy".
 3. W § 20 w ust. 1 po ppkt 11 dodaje się ppkt 12 w brzmieniu:
  "12) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej oraz efektownej kontroli zarządczej w Domu."
 4. W § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "1) wykonywanie przypisanych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy a także planowanie zadań, określenie mierników i kryteriów oceny ich realizacji zgodnie z zarządzeniem dyrektora w sprawie kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej;
  2) planowanie i realizacja budżetu;
  3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planu finansowego;
  4) prowadzenie rachunków zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prawa;
  5) analiza wykorzystania środków finansowych innych niż budżetowe będących w dyspozycji Domu;
  6) formułowanie wniosków naprawczych;
  7) prowadzenie gospodarki materiałowej;
  8) prowadzanie spraw pracowniczych BHP i ppoż.;
  9) prowadzenie prawidłowej eksploatacji budynków, pomieszczeń, urządzeń sieci elektrycznej, centralnego ogrzewania i wyposażenia;
  10) planowanie i realizacja napraw i remontów;
  11) prowadzenie prawidłowej eksploatacji samochodu służbowego;
  12) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych;
  13) realizacja i kontrola zawartych umów.
 5. W § 20 ust. 3 zapis "3. Do zadań zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w szczególności należy" otrzymuje brzmienie:
  "3. Do zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w szczególności należy.
 6. W § 20 ust. 3 po ppkt 17 dodaje się ppkt 18 w brzmieniu:
  "18) wykonywanie przypisanych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędnym i terminowym a także planowania zadań, określanie mierników i kryteriów oceny ich realizacji zgodnie z zarządzeniem dyrektora w sprawie kontroli zarządczej."
 7. § 21 otrzymuje brzmienie:
  "§ 21 ust. 1. Pracownicy kierującymi Domami Rodzinnymi odpowiadają za prawidłową realizacją usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie, co najmniej obowiązującego standardu.
  2. Pracownicy kierujący Domami Rodzinnymi odpowiedzialni są przed dyrektorem szczególności za:
  1) właściwą organizację pracy podległej komórki organizacyjnej Domu i sprawie wykonania przypisanych jej celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
  2) zapewnienie ochrony zasobów, w tym zasobów materialnych, informatycznych, danych osobowych posiadany w związku z zadaniami wykonywanymi przez kierowana komórkę;
  3) zapewnienie dokonania identyfikacji i analizy różnych rodzajów ryzyka związanych z projektami do wykonania przez kierowaną komórkę zadaniami i celami;
  4) zapewnienie przygotowania propozycji dotyczących mierników i kryteriów oceny sposobu wykonania zadań przez kierowaną komórkę organizacyjną, jak również ich aktualizację.
 8. W §26 ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:
  "Główny księgowy - G.k.".
 9. W §26 ust. 1 ppkt 3) otrzymuje brzmienie:
  "3) Administracja - Adm.".
 10. W §27 ust. 1 skreśla się ppkt 7.

§ 2. Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Domu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan PodleśnyUZASADNIENIE

W związku z wymogami prawa wynikającymi ze zmian aktów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej a w szczególności:

 • ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 • kontroli zarządczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, z poż zmianami)
 • komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r., nr 15, poz.84 konieczna jest zmiana treści regulaminu organizacyjnego Domu.

data opublikowania: 2013-03-15 09:58:07
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-15 09:58:07

Strona odwiedzona 333 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.