Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

122 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 427/2013 z dnia 2013-03-21

w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 1) oraz § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński na rok 2013, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przypadająca rocznie na jednego nauczyciela, nie może przekraczać 80% kwoty opłat w każdym semestrze, po udokumentowaniu zaliczenia semestru poprzedniego.
 2. Sfinansowanie w całości studiów wyższych licencjackich i magisterskich następuje na podstawie skierowania nauczyciela przez dyrektora szkoły/placówki, na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dofinansowaniem będą objęte specjalności kształcenia wynikające z potrzeb i specyfiki szkoły/placówki, zgodne z planem doskonalenia zawodowego na rok 2013 przedstawionym przez dyrektora.
 4. Dofinansowaniem będą objęte formy kształcenia wynikające z potrzeb i specyfiki szkoły/placówki, zgodne z planem doskonalenia zawodowego na rok 2013 przedstawionym przez dyrektora, a w szczególności:
  1. studia wyższe - kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub magistra,
  2. studia podyplomowe,
  3. kursy kwalifikacyjne,
  4. kursy doskonalące,
  5. seminaria.
 5. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2013.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorom szkół/placówek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2013.


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), organ prowadzący ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowuje również na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek.

Projekt uchwały został skonsultowany z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-03-22 10:38:09
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-22 10:38:09

Strona odwiedzona 259 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.