Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

125 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 440/2013 z dnia 2013-04-11

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 162 poz. 1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, z 2007r.,Nr 173 poz. 1218, z 2008 r., Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r., Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2013., poz. 135, zm.: Dz.U. z 2013 r., poz. 154) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie stanowiącym załącznik do uchwały nr 393/2013 Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 31stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
  "Placówki będące w strukturze Centrum realizują zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie:
  1. opieki nad dzieckiem i rodziną - objęcia opieką dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej,
  2. objęcia opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo oraz nawiązania współpracy z rodziną biologiczną tych dzieci,
  3. zapewnienia dzieciom opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb,
  4. realizowania planu pomocy dziecku przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny dziecka,
  5. zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
  6. podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, bądź innej rodzinnej formy zastępczej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Regulamin Organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie szczegółowo określa zakres działania, zadania, organizację i zasady funkcjonowania placówki.

W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Rodzinnej w piśmie z dnia 31.01.2013 r., każda placówka opiekuńczo-wychowawcza działająca w strukturze Centrum musi mieć swój statut i regulamin organizacyjny, w którym określony jest jej typ.

W związku z powyższym zmienia się §5 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.

Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie
mgr Róża Kozieł

data opublikowania: 2013-04-12 10:33:52
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-12 10:33:52

Strona odwiedzona 370 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.