Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

129 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 453/2013 z dnia 2013-05-16

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1), § 10 załącznika nr 2, § 12 załącznika nr 3, § 12 załącznika nr 4, § 13 załącznika nr 5a, § 14 załącznika 5b, § 11 załącznika 5c, § 10 załącznika nr 5f do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm. 2), § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109 poz. 631) oraz § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm. 3), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W uchwale nr 449/2013 Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, zmienia się treść załączników nr 3 i 5.
 2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
  "Zatwierdzenie danych do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2013/2014
  1. Łączna liczba godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych do realizacji w tygodniu - 1.311,45 godzin rzeczywistych płatnych z budżetu szkoły, w tym:
   1. szkoła:
    1. liczba oddziałów - 25, w tym klas I - 7
    2. liczba godzin tygodniowo - 1 144,45 w tym:
     • godzin dydaktycznych - 887,87
     • zajęć praktycznych - 80,58
     • zajęć kursowych - 26,00
     • biblioteki - 75,00
     • psychologa - 12,50
     • pedagoga - 50,00
     • doradca zawodowy - 12,50
   2. internat:
    1. ilość grup wychowawczych - 2
    2. liczba godzin tygodniowo - 105,00
    1. godziny obniżonego pensum kadry kierowniczej - 62,00
  2. Stanowiska kierownicze - 5 etatów, w tym:
   1. dyrektor - 1 etat
   2. wicedyrektor - 2 etaty
   3. kierownik szkolenia praktycznego - 1 etat
   4. kierownik internatu - 1 etat
  3. Pracownicy administracji i obsługi - 26,70 etatu
   Powyższa liczba oddziałów, godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych realizowanych tygodniowo w szkole oraz zatrudnienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych obowiązuje od dnia 1 września 2013 roku. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone aneksem do arkusza organizacji pracy zespołu szkół."
 3. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie:
  "Zatwierdzenie danych do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z filią w Chojnie na rok szkolny 2013/2014
  1. Łączna liczba godzin realizowanych przez kadrę pedagogiczną w tygodniu - 452,00 godzin rzeczywistych płatnych z budżetu placówki, w tym:
   1. logopeda - 5,00 etatu/ 95,00 godzin
   2. psycholog - 7,00 etatów/ 140,00 godzin
   3. pedagog - 9,50 etatu/ 187,00 godzin
   4. godziny wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - 12,00
   5. godziny obniżonego pensum kadry kierowniczej - 18,00
  2. Stanowiska kierownicze - 2 etaty, w tym:
   1. dyrektor - 1 etat
   2. kierownik filii - 1 etat
  3. Pracownicy administracji i obsługi - 5,05 etatu, w tym:
   1. 0,20 etatu lekarza - umowa zlecenie
   2. 0,10 etatu rehabilitanta - umowa zlecenie
    Powyższa liczba godzin realizowanych tygodniowo w placówce oraz zatrudnienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych obowiązuje od dnia 1 września 2013 roku. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone aneksem do arkusza organizacji pracy placówki".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany teksu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;

2 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146 poz. 1416; z 2004 r. Nr 66 poz. 606; z 2005 r. Nr 10 poz. 75; z 2007 r. Nr 35 poz. 222;

2 Zmiana została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1492;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

W uchwale nr 449/2013 Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, zmienia się treść załącznika nr 3 dotyczący zatwierdzenia danych do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2013/2014.

W zatwierdzonym do realizacji arkuszu błędnie wykazano liczbę uczniów klas trzecich technikum: 19, 21, 26, a powinno być 19, 21, 23. W związku z tym dokonano korekty liczby godzin w nowym roku szkolnym, która jest wynikiem połączenia trzech klas trzecich technikum i utworzenia dwóch klas.

Zmiana załącznika nr 5 dotyczy danych zatwierdzonych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z filią w Chojnie. Na wniosek dyrektora placówki Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę w zatrudnieniu pracowników administracyjno-obsługowych. W uchwale z dnia 8 maja 2013 r. zatwierdzonych zostało 4,55 etatu, ostatecznie zwiększa się limit etatów administracyjno-obsługowych do 5,05 etatu.

Zważając na powyższe konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-05-17 10:32:06
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-17 10:32:06

Strona odwiedzona 307 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.