Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 497/2013 z dnia 2013-08-08

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. 1) ) w związku z uchwałą nr XXV/189/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zwanego dalej jednostką budżetową.

§ 2.

 1. Czynności likwidacyjne jednostki budżetowej przeprowadza dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zwany dalej dyrektorem.
 2. Dyrektor przeprowadza likwidację przy pomocy pracowników jednostki, zgodnie z harmonogramem czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Do zakresu zadań dyrektora należą wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego, a w szczególności:
  1. przeprowadzenie inwentaryzacji mienia jednostki;
  2. zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie i przedstawienie do zatwierdzenia bilansu, w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  3. rozliczenie funduszy;
  4. sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego mienia jednostki, zobowiązań i należności wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  5. wyrejestrowanie jednostki budżetowej (Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
  6. zwrotu używanych pieczęci na zakończenie likwidacji;
  7. przedłożenie aneksu nr 1 do zatwierdzonego arkusza organizacji roku szkolnego - w uzgodnieniu z nowym dyrektorem i przeprowadzeniu rozmów z nauczycielami - w terminie do 14 sierpnia 2013 r.

§ 3. W trakcie likwidacji Starosta Gryfiński na bieżąco wydaje i cofa konieczne pełnomocnictwa.

§ 4. Do dnia zakończenia likwidacji jednostka budżetowa prowadzi działalność i realizuje zadania zgodnie z obowiązującym statutem i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 5.

 1. W zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej funduszem, dyrektor likwidowanej jednostki budżetowej winien:
  1. niewykorzystane przez jednostkę do dnia zakończenia likwidacji środki funduszu, zgodnie z ustawą i obowiązującym w jednostce regulaminem, przekazać na rachunek Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie;
  2. przygotować wykaz nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych pracowników administracyjno-obsługowych, na których był naliczany w jednostce odpis.
 2. W zakresie funduszu likwidowanej jednostki budżetowej, wskazuje się Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, jako jednostkę w której od 1 września 2013 r. będzie naliczany odpis na każdego pracownika emeryta lub rencistę zlikwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

§ 6. Dokumentację zlikwidowanej jednostki budżetowej oraz dokumentację przebiegu nauczania dyrektor przekaże do archiwum w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

§ 7.

 1. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej z dniem likwidacji przejmuje Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w terminie do 31 sierpnia 2013 r.
 2. Należności i zobowiązania jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013 r. stają się należnościami i zobowiązaniami Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

§ 8. Po 31 sierpnia 2013 r. czynności likwidacyjne realizuje dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2013 r.

§ 9.

 1. W celu wykonania postanowień § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały, powołany zostaje zespół ds. zinwentaryzowania aktywów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, w składzie:
  1. Teresa Narzekalak - dyrektor przekazujący - przewodniczący zespołu;
  2. Małgorzata Wakuluk - dyrektor przejmujący;
  3. Sylwia Cieśla - przedstawiciel organu prowadzącego;
  4. Wiktoria Bagińska - przedstawiciel organu prowadzącego;
  5. Anna Nikitińska - przedstawiciel organu prowadzącego.
 2. Do zadań zespołu będzie należało:
  1. zinwentaryzowanie aktywów rzeczowych przekazywanych Zespołowi Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
  2. sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych aktywów o których mowa w pkt 1 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Zespół wykona zadanie o którym mowa w ust. 2 w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 613;

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Rada Powiatu w Gryfinie podjęła w dniu 24 czerwca 2013 r. uchwałę nr XXV/189/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
Likwidację szkół przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698 z późn. zm.).
Określenie zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych umożliwi sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami, przeprowadzenie likwidacji jednostki przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-08-12 15:29:27
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 15:29:27

Strona odwiedzona 965 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.