Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 506/2013 z dnia 2013-09-12

w sprawie kontroli szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2013

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) w związku z art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2) oraz § 6 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2075), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się przeprowadzenie kontroli w niżej wymienionych szkołach niepublicznych, dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2013:

Lp.Organ prowadzący/
Jednostka kontrolowana
Temat kontroliRodzaj kontroliTermin kontroli
1.Szczecińskie Centrum Edukacyjne

Liceum Ogólnokształcące nr 2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie

Policealne Studium Zawodowe nr 5 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie
Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej na wydatki bieżące w roku 2013 r.problemowawrzesień/ październik
2.Alicja Kwiatek

Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "SCI" w Gryfinie
Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej na wydatki bieżące w roku 2013 r.problemowawrzesień/ październik
3.Anna Nienadowska

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cedyni
Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej na wydatki bieżące w roku 2013 r.problemowawrzesień/ październik

§ 2. Do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w § 1 upoważnia się pracowników:

 1. Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 2. Wydziału Finansowo-Księgowego,
 3. Samodzielnego stanowiska ds. kontroli.

§ 3. Deleguje się uprawnienie do wystawienia upoważnień Panu Wojciechowi Konarskiemu - Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Wyniki kontroli zostaną przekazane Zarządowi Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979; Dz. U. z 2013 r. poz. 827.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Do zadań powiatu, wynikających z ustawy o systemie oświaty, należy udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie danego powiatu. Na podstawie art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, organy samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetów tych jednostek.

Zgodnie z § 6 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2075), kontrole zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych rozliczeniach i prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu powiatu przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-09-12 14:42:50
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-12 14:42:50

Strona odwiedzona 235 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.