Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

151 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 529/2013 z dnia 2013-10-24

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie "Młodzi aktywni" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: z 2013r. poz. 645), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674; zm.: z 2013 r. poz. 675, 829) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz. 1655; z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265; z 2009 r. Nr 64, poz. 1751; z 2010 r. Nr 44, poz. 941; z 2011 r. Nr 8, poz. 126, Nr 66, poz. 1202), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt "Młodzi aktywni" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu (Nr wniosku KSI SIMIK: WND-POKL.06.01.01-32-002/13) stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-32-002/13-00.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie m.in. do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu "Młodzi aktywni", w tym do podpisywania aneksów do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie podpisywania wniosków aplikacyjnych.

§ 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.10.2013 r. do 31.12.2020 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.10.2013 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu "Młodzi aktywni" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI POKL. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania. Na podstawie złożonego wniosku została sporządzona umowa o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a projektodawcą, tj,: Powiatem Gryfiński - Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie (Nr umowy: UDA-POKL. 06.01.01-32-002/13-00).

Celem projektu jest:

 1. objęcie wsparciem 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) w wieku poniżej 30 lat z terenu powiatu gryfińskiego, w szczególności bez doświadczenia zawodowego, z wykształceniem minimum zawodowym, zamieszkujących wieś;
 2. nabycie kompetencji zawodowych przez 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) z powiatu gryfińskiego;
 3. wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) z powiatu gryfińskiego;
 4. dostosowanie oczekiwań 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) do wymagań pracodawców;
 5. zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy przez 40 bezrobotnych osób (22 kobiet, 18 mężczyzn) z powiatu gryfińskiego;
 6. podjęcie zatrudnienia przez 60% osób bezrobotnych objętych działaniami projektu u pracodawcy, u którego odbywali staż.

Okres realizacji projektu ustalony został na okres od 01.10.2013 r. do 30.11.2014 r.

Wartość projektu: 538 094,50 zł.

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako realizator projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej przystąpienie do realizacji projektu "Młodzi aktywni" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (na czas niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 01.10.2013 r. do 31.12.2020 r.) m.in. do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu "Młodzi aktywni", w tym do podpisywania aneksów do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki.
 3. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie podpisywania wniosków aplikacyjnych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie mgr Bogusława Florek

data opublikowania: 2013-10-25 11:01:59
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-25 11:01:59

Strona odwiedzona 231 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.