Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

161 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 556/2014 z dnia 2014-01-09

w sprawie określenia zasad przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna na pniu (topola kanadyjska) pozyskanego poprzez wycinkę z pasa drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica - Bartkowo, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zmiana poz. 645), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady sprzedaży drewna:

 1. Przeznacza się do sprzedaży 96 szt. drzew topoli kanadyjskiej rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica - Bartkowo. Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych).
  1. w ramach wycinki przyszły Wykonawca dokona uprzątnięcia terenu i frezowania pni na głębokości co najmniej 10 cm poniżej poziomu gruntu. Frezowanie obejmuje następujący zakres robót: odkopanie pnia, wyfrezowanie na żądaną głębokość, uprzątnięcie trocin po frezowaniu oraz zasypanie wyrobiska gruntem i zagęszczenie.
  2. w ramach wycinki przyszły Wykonawca wykona nasadzenia kompensacyjne drzew w ilości 192szt. Nasadzenia kompensacyjne - nowo nasadzone drzewa liściaste gatunku rodzimego (lipa, klon z wyłączeniem topoli) o wysokości min.1 metra, należy zabezpieczyć palikiem drewnianym przymocowanym taśmą parcianą do posadzonego drzewka. Paliki drewniane, okorowane i impregnowane o średnicy Ø50, o długości umożliwiającej wkopanie na 30cm w grunt i wysokości zapewniającej stabilność drzewka.
  3. pozyskane drewno przechodzi nieodpłatnie na własność Wykonawcy, jako część wynagrodzenia za wykonaną usługę.
  4. dla celów statystycznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół brakarski z pozyskanego drewna z wyszczególnieniem jego rodzaju (użytkowe, opałowe).
 2. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłata kwoty w wysokości 3.000,00 złotych (słownie:trzy tysiące złotych).
 3. Pieniądze w formie przelewu należy wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino: konto nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850.
 4. Stawienie się jednego oferenta na licytacji powoduje, iż przetarg jest ważny, pod warunkiem iż oferent zaproponuje cenę wywoławczą plus 1 % postąpienia.
 5. Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygnięta na zasadach licytacji, na korzyść tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę za drzewa.
 6. Prowadzący licytację przedstawia cenę wywoławczą, a następnie przyjmuje postąpienia oferentów nie niższe niż 100 zł netto. Licytację wygrywa ten oferent, który zaoferował najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.
 7. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący na dzień aukcji.
 8. Wpłacona kwota w wysokości 3.000,00 zł, zostanie zaliczona na poczet należności za zakupione drzewa.
 9. Wniesione wpłaty przez oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostaą niezwłocznie zwrócone na wskazane we wniosku konto.
 10. W przypadku gdy oferent, który wygrał aukcję uchyli się od podpisania umowy, wniesiona wpłata przechodzi na rzecz Powiatu Gryfińskiego a umowa zostanie zawarta z oferentem, który zgłosił jedno postąpienie poniżej ceny wylicytowanej.
 11. Licytacja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16D, 74-100 Gryfino; pokój 103 - I piętro.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

W celu zmniejszenia zaangażowania środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, wycinkę drzew wraz z wywozem drewna, uprzątnięciem terenu, wyfrezowaniem pni i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, znak BKM.6131.173.2013.ML oraz BKM.6131.69.2013.ML należy zlecić osobie trzeciej wyłonionej w drodze przeprowadzonej aukcji po cenie ustalonej w drodze licytacji. Łączna ilość drzew topoli kanadyjskiej przeznaczonych do wycinki wynosi 96 szt. a wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w ilości 192 szt. drzew rodzimych liściastych.

inż. Arkadiusz Durma
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami

data opublikowania: 2014-01-09 15:27:10
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 15:27:10

Strona odwiedzona 381 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.