Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 560/2014 z dnia 2014-01-16

w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595, zm. 2013, poz. 645) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183, z 2013 r. poz. 645.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się regulamin naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz trybu pracy komisji przeprowadzającej nabór, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję w celu przeprowadzenia naboru zwaną dalej "Komisją" w składzie:

 1. Jerzy Miler wicestarosta - Przewodniczący
 2. Izabela Świderek - Skarbnik Powiatu
 3. Marianna Kołodziejska-Nowicka - Dyrektor PCPR,
 4. Agnieszka Turek - Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 5. Barbara Rawecka - Sekretarz Powiatu,
 6. Irena Laskowska - Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" 80,
 7. Luba Kiryk - Reprezentant załogi DPS w Nowym Czarnowie.

§ 4. Do zadań Komisji należy:

 1. przeprowadzenie naboru,
 2. podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do naboru na podstawie kryteriów określonych w § 5 niniejszej uchwały oraz warunków określonych w regulaminie naboru, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,
 3. wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i przedłożenie tej kandydatury Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 5. Do naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie może przystąpić osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

 1. Niezbędne:
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw obywatelskich,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
  5. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe, w których programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  6. posiada co najmniej 6 letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub służby zdrowia lub 3 letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub służby zdrowia w tym przynajmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym,
  7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
  8. nie była objęta karą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tj. zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),
  9. posiada wiedzę na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, a w szczególności z zakresu ustaw:
   • ustawy o pomocy społecznej,
   • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
   • ustawy o finansach publicznych,
   • ustawy o ochronie informacji niejawnych,
   • Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawy o samorządzie powiatowym,
   • ustawy Prawo zamówień publicznych,
   • kodeks pracy,
   oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
 2. Dodatkowe:
  1. umiejętność efektywnego zarządzania pracą zespołu ludzi i pracy w zespole,
  2. systematyczność,
  3. samodzielność i inicjatywa,
  4. umiejętność ustalania priorytetów,
  5. odpowiedzialność,
  6. komunikatywność,
  7. dobra organizacja czasu pracy.

§ 6. Kandydata wyłonionego w drodze naboru zatrudnia na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Zarząd Powiatu po uzyskaniu opinii o kandydacie od Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, na warunkach określonych przez Starostę Gryfińskiego.

§ 7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

§ 8. Komisja powołana zostaje na czas przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, a przestaje istnieć z chwilą zakończenia postępowania. Dokumenty z postępowania zostaną przekazane do Wydziału Organizacji i Informacji Starostwa i tam zdeponowane.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

W związku z rezygnacją Pani Elżbiety Antkowicz z funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zachodzi potrzeba wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska dyrektora tej jednostki. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych, aby zapewnić zasadę konkurencyjności przy zatrudnianiu pracownika samorządowego, należy ogłosić otwarty konkurs, którego celem będzie wyłonienie najlepszego kandydata na w/w stanowisko, którego Komisja Konkursowa zarekomenduje Zarządowi Powiatu celem zatrudnienia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-01-17 15:09:04
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-17 15:09:04

Strona odwiedzona 669 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.