Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

164 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 569/2014 z dnia 2014-01-30

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu Gryfińskiego związanych z projektem nr WND-RPZP.07.01.02-32-004/09 pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres do 31 grudnia 2018 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645;
2 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1646;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w okresie od 15.01.2010 r. do 22.06.2012 r. realizował projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych", finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) zawiera szereg obowiązków nałożonych na Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu w tzw. okresie trwałości projektu.

Po zakończeniu projektu na Beneficjencie spoczywa obowiązek monitorowania trwałości projektu przez okres 5 lat. Instytucja Zarządzająca RPO WZ bada zachowanie przez Beneficjentów trwałości w zrealizowanych przez nich projektach poprzez działania:

 • sprawozdawcze - monitoring projektu w okresie trwałości,
 • kontrolne - kontrole trwałości projektów.

Pierwszy okres sprawozdawczy dla projektu rozpoczął się 25.02.2013 r. a zakończył 31.12.2013 r. W związku z tym pierwsze sprawozdanie z trwałości powinno być złożone za 2013 rok w terminie do 31.03.2014 r.

Ponieważ, poprzednio udzielone pełnomocnictwo wygasło z chwilą zakończenia realizacji projektu, w związku z tym istnieje konieczność udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie do podejmowania wszelkich czynności związanych z monitorowaniem trwałości zrealizowanego projektu.

mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-02-03 13:12:42
data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 13:12:42

Strona odwiedzona 253 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.